فهرست مقالات


شماره 1 سال
بهار - تابستان 1395
دانلود فایل

  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950818135933879 کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ»
محمدعلي توانا
فرزاد آذرکمند
2 139508181422143880 مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری
سعید نریمان
رضا عزیزی
3 139508181432343881 تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی
سید مهدی میربد
محمد واعظی نژاد
4 13950819855323889 بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر
احمد زارعان
امیر مسعود امیر مظاهری
5 1395081997183890 به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای
سید عبدالعظیم موسوی
احمد دوست محمدي
جواد امانی ساریبیگو
6 13950819124203904 نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک»
حسین مسعودنیا
رضا محمود اوغلي
محمود رضا رهبر قاضی
7 139508191252263906 بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)
سعید عطار