لیست مقالات موضوع • بکارگیری نظریه‌ها و روش‌های جدید