مجتبی مهدوی استاد
mojtaba.mahdavi@ualberta.ca دکترا
استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا
(780) 492-0736