# آرشیو خبر
1
2
3
4
~/Uploads/News/دوفصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» برای شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد
5
~/Uploads/News/برگزاری كرسي نقد و مناظره بازنمايي سياست در رمان پس از انقلاب
6
7