آخرین شماره


شماره 26 سال 2
پاییز - زمستان 1398
دانلود فایل

1 - «خود» و «دیگری» در اندیشه مهدی بازرگان ( DOI : 0)
( حمزه عالمی چراغعلی - سیدعلیرضا حسینی بهشتی )
2 - تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی ( DOI : 0)
( عباس ظهوری عین الدین - سعید پورعلی )
3 - حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» ( DOI : 0)
( روح الله اسلامی - سعیده خلیلی - بهروز اسمعیل زادگان )
4 - رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن» ( DOI : 0)
( عطاءاله کریم زاده - عباس منوچهري )
5 - بررسی اندیشه سیاسی «حافظ» در چارچوب نظریّه «اسپریگنز» ( DOI : 0)
( علی باقری دولت آبادی - سید شاهرخ موسویان )
6 - نظریۀ روح‌بنیان «ریچارد‌ ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدید‌نظرطلبی در روابط بین‌الملل ( DOI : 0)
( رامتین رضایی - فریده محمد علی پور )
7 - نظریۀ مقاومت در اندیشۀ مشروطه‌خواهی جدید ( DOI : 0)
( محمدرضا تاجیک - عارف مسعودي )
8 - موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران ( DOI : 0)
( لیلا سنگی - محمد مهدي مجاهدي - سید عبدالامیر نبوی - الهه حجازی )
9 - روان‌شناسی توده‌ها و بازاندیشی در دیدگاه‌های پساسیاسی: ابعاد فرانظری دیدگاه «الیاس کانتّی» ( DOI : 0)
( علي‌اشرف نظري - نگین نوریان دهکردی )
10 - واکاوی امر سیاسی در فضای مجازی از منظری آرنتی ( DOI : 0)
( سارا نجف‌ پور - علي تدين‌راد )