آخرین شماره


شماره 27 سال 1
بهار - تابستان 1399
دانلود فایل

1 - عوامل و موانع مؤثر بر نقش آفرینی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( خسرو قبادي )
2 - مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی» ( DOI : 0)
( خلیل اله سردارنیا - حسین محسنی )
3 - دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی ( DOI : 0)
( محبوبه همتی - مرتضی علویان - علی کریمی (مله) )
4 - مفهوم شهروندی در دوران میانه اروپا: فردگرایی یا جمع‌گرایی؟ ( DOI : 0)
( سید علیرضا حسینی بهشتی )
5 - بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) ( DOI : 0)
( وحید سینائی - سارا اکبری )
6 - تبیین جریان‌شناختی ادبیات سیاسی در ایران معاصر (مطالعۀ موردی: ادبیات داستانی سیاسی در مهاجرت) ( DOI : 0)
( مهدی سعیدی )
7 - اندیشه¬شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی ( DOI : 0)
( الهام حبیبی - عباس منوچهری - طاهره میرعمادی - رضا مهدی )
8 - امکانات روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی در تحلیل چگونگی ساخته شدن اندیشه‌ها ( DOI : 0)
( علی خداوردی - علی علی حسینی )
9 - تحلیل و بررسی اندیشۀ حکومت اسلامی در «کشف اسرار» ( DOI : 0)
( امیرحسین حاتمی )
10 - مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی» ( DOI : 0)
( خلیل اله سردارنیا - حسین محسنی )
11 - نقش نظریۀ اعتباریات «علامه طباطبایی» در تحقق حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه ( DOI : 0)
( حسن اورعی - طاهره کمالی زاده - مریم صانع پور )