• صفحه اصلی
  • بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1396081314208901 بازدید : 4399 صفحه: 149 - 185

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط