لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات
1 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com استاد دکترا
2 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استاد دکترا
3 سیدمحسن علوی پور alavipour@ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
4 محمدعلي  توانا tavana.mohammad@yahoo.com دانشگاه شیراز گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشیار دکترا
5 سیدخدایار مرتضوی اصل mortazavia@yahoo.com استاد دکترا
6 سید رضا  شاكري sr.shakeri@gmail.com عضو هیات علمی استاد دکترا
7 بیژن عبدالکریمی Abdolkarimi12@gmail.com استاد دکترا
8 دكترابوالفضل دلاوري Abdelavari@gmail.com استاد دکترا
9 علي‌اشرف  نظري Nazarian2004@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
10 شروین  مقیمی زنجانی Moghimima@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
11 Alia shraf  Nazari aashraf@ut.ac.ir استاد دکترا
12 سید علیرضا حسینی بهشتی abeheshti2002@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
13 آوات عباسی awat.mazda@gmail.com استاد دکترا
14 عبدالرسول حسني‌فر hasanifar@gmail.com استاد دکترا
15 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
16 عليرضا صدرا Alirezasadra@gmail.com حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
17 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
18 علي‌اصغر  قاسمي سیانی Ghasemi_aliasghar@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
19 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
20 گارینه کشیشیان g.keshishyan71@gmail.com حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب استاد دکترا
21 محمد مهدي مجاهدي Mm.mojahedi@gmail.com استاد دکترا
22 محمد عابدی اردکانی Maa1374@gmail.com دانشگاه یزد استاد دکترا
23 سيده مطهره حسيني Ma_hoseyni@yahoo.com استاد دکترا
24 بهاره سازمند bsazmand@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
25 حمید احمدی hahmadi@ut.ac.ir استاد دکترا
26 عبدالرحمن حسنی فر hassanifar@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
27 مهدی براتعلي‌پور Baratalipour@yahoo.com استاد دکترا
28 الهه  كولايي ekolaee@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
29 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استاد دکترا
30 جهانگیر کرمی JKarami@ut.ac.ir استاد دکترا
31 محمد  کمالی زاده mohammadkamalizadeh@gmail.com پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
32 سیدحسن میرفخرائی for501520@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
33 حجت  کاظمی hojjatk@gmail.com استاد دکترا
34 سيدعلي محمودي mahmoudi3000@gmail.com دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه استاد دکترا
35 احمد  بستانی Ahmad.bostani@gmail.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
36 سید علی میرموسوی mirmoosavi@gmail.com علوم سیاسی استاد دکترا
37 سیدخدایار مرتضوی skmortazavia@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استاد دکترا
38 رضا سیمبر rezasimbar@hotmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
39 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
40 قدير نصري Nasrister@gmail.com استاد دکترا
41 محمود کتابی mketabi840@yahoo.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
42 منصور انصاري m.ansari51@gmail.com استاد دکترا
43 حسین نوروزی norooziutir@ut.ac.ir استاد دکترا
44 يوسف خان محمدی khanmohammadi1@gmail.com استاد دکترا
45 محمد توحيدفام tohidfam_m@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
46 حسین سلیمی hoseinsalimi@yahoo.com استاد دکترا
47 وحید  سینائی Sinaee@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
48 سیدمحمدعلی حسینی زاده hosainizadah@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
49 اصغر افتخاری eftekhariasg@gmail.com معارف اسلامی و علوم سیاسی استاد دکترا
50 سیدابراهیم سرپرست سادات sarparastsadat@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
51 سيد محسن علوي‌پور m.alavipour@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
52 حجت  کاظمی hkazemi57@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
53 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
54 علي  کريمي مله Akm102000@yahoo.com دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
55 سمیه  حمیدی somaye.hamidi@birjand.ac.ir علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
56 دكتر احمد خالقي‌دامغاني dr.khaleghi@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
57 سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr استاد دکترا
58 محمد تقی  قزلسفلی m.t.ghezel@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
59 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
60 مرتضی  بحرانی mortezabahrani@gmail.com استاد دکترا
61 حميرا  مشیرزاده hmoshir@ut.ac.ir دانشيار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران دانشیار دکترا
62 گیتی پورزکی gitipoorzaki@yahoo.com هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
63 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com دانشگاه اصفهان استاد دکترا
64 مجتبي مقصودي maghsoodi42@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
65 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
66 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استاد دکترا
67 سید اصغر  کیوان حسینی A.keivan.ir@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
68 علی کریمی مله akm10@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
69 محمدرضا  تاجيك dr_mohammadrezatajik@yahoo.com دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
70 امیر روشن roshan@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
71 علیرضا  ذاکری alireza.zakeri@modares.ac.ir گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
72 سید محمد علی تقوی smataghavi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
73 مسعود آريايي‌نيا Masoudary@gmail.com استاد دکترا
74 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استاد دکترا
75 علیرضا خسروی alikhsrvi@gmail.com استاد دکترا
76 نجف لك زائي Najaf_lakzaee@yahoo.com استاد دکترا
77 علي مرشدي‌زاد Alimorshedizad@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
78 عزت الله پوریان porian79@gmail.com ایسپافرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی استاد دکترا
79 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی استاد دکترا
80 منصور میراحمدی m_mirahmadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
81 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا
82 مسعود غفاری ghaffari@modares.ac.ir علوم انسانی استاد دکترا
83 عباس  منوچهری Amanoocheri@yahoo.com استاد دکترا