لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 علی اشرف نظری aashraf@ut.ac.ir استاد دکترا
2 رضا سیمبر rezasimbar@hotmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
3 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
4 سید رضا  شاکری sr.shakeri@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
5 عباس  منوچهری Amanoocheri@yahoo.com استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
6 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
7 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
8 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استاد دکترا
9 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
10 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
11 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استاد دکترا
12 محمد  کمالی زاده mohammadkamalizadeh@gmail.com پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
13 آوات عباسی awat.mazda@gmail.com استاد دکترا
14 محمدجواد غلامرضاکاشی javadkashi@gmail.com استاد دکترا
15 مرتضي بحراني Mortezabahrani@yahoo.com استاد کارشناسی ارشد
16 محمدرضا  تاجيك dr_mohammadrezatajik@yahoo.com دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
17 جهانگیر کرمی JKarami@ut.ac.ir دانشیار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران دانشیار دکترا
18 الهه  کولایی ekolaee@ut.ac.ir استاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
19 محمدعلي  توانا tavana.mohammad@yahoo.com دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
20 علي‌اشرف  نظري Nazarian2004@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
21 احمد  بستانی Ahmad.bostani@gmail.com استادیار دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
22 مرتضی  بحرانی mortezabahrani@gmail.com استاد دکترا
23 شروین  مقیمی زنجانی Moghimima@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
24 وحید  سینائی Sinaee@um.ac.ir دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
25 علي‌اصغر  قاسمي سیانی Ghasemi_aliasghar@yahoo.com دانشگاه خوارزمی استاد دکترا
26 حميرا  مشیرزاده hmoshir@ut.ac.ir استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران استاد دکترا
27 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
28 علی کریمی مله Akm102000@yahoo.com دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
29 محمد عابدی اردکانی Maa1374@gmail.com دانشگاه یزد استاد دکترا
30 حجت  کاظمی hojjatk@gmail.com استاد دکترا
31 سید اصغر  کیوان حسینی A.keivan.ir@gmail.com دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
32 سيد محسن علوي‌پور m.alavipour@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
33 حجت  کاظمی hkazemi57@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
34 حسین نوروزی norooziutir@ut.ac.ir استاد دکترا
35 قدير نصري Nasrister@gmail.com استاد دکترا
36 سید علی میرموسوی mirmoosavi@gmail.com علوم سیاسی استاد دکترا
37 حمید احمدی hahmadi@ut.ac.ir استـاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
38 منصور انصاري m.ansari51@gmail.com استاد دکترا
39 مهدی براتعلي‌پور Baratalipour@yahoo.com استاد دکترا
40 سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr استاد دکترا
41 محمد توحيدفام tohidfam_m@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
42 عبدالرسول حسني‌فر hasanifar@gmail.com استاد دکترا
43 سيده مطهره حسيني Ma_hoseyni@yahoo.com استاد دکترا
44 سید علیرضا حسینی بهشتی abeheshti2002@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
45 يوسف خان محمدی khanmohammadi1@gmail.com استاد دکترا
46 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
47 عليرضا صدرا Alirezasadra@gmail.com حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
48 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
49 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استاد دکترا
50 محمد مهدي مجاهدي Mm.mojahedi@gmail.com استاد دکترا
51 سيدعلي محمودي mahmoudi3000@gmail.com دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه استاد دکترا
52 سیدخدایار مرتضوی اصل mortazavia@yahoo.com استاد دکترا
53 دكترابوالفضل دلاوري Abdelavari@gmail.com استاد دکترا
54 سیدمحسن علوی پور alavipour@ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
55 مجتبي مقصودي maghsoodi42@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
56 دكتر احمد خالقي‌دامغاني dr.khaleghi@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
57 سیدحسن میرفخرائی for501520@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
58 سمیه  حمیدی somaye.hamidi@birjand.ac.ir علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
59 محمد تقی  قزلسفلی m.t.ghezel@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
60 سیدابراهیم سرپرست سادات sarparastsadat@gmail.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
61 گیتی پورزکی gitipoorzaki@yahoo.com هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
62 بیژن عبدالکریمی Abdolkarimi12@gmail.com استاد دکترا
63 سیدخدایار مرتضوی skmortazavia@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
64 گارینه کشیشیان g.keshishyan71@gmail.com حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب استاد دکترا
65 بهاره سازمند bsazmand@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشیار دکترا
66 محمود کتابی mketabi840@yahoo.com استاد علوم سياسي دانشگـاه اصفهـان استاد دکترا
67 حسین سلیمی salimi@atu.ac.ir استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبايي استاد دکترا
68 حسین سلیمی hoseinsalimi@yahoo.com استاد دکترا
69 سیدمحمدعلی حسینی زاده hosainizadah@gmail.com دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
70 اصغر افتخاری eftekhariasg@gmail.com معارف اسلامی و علوم سیاسی استاد دکترا
71 امیر روشن roshan@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
72 علی کریمی مله akm10@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
73 خلیل اله سردارنیا kh_sardarnia@yahoo.com استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز استاد دکترا
74 الهام رسولی ثانی آبادی rasooli@yazd.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
75 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
76 علیرضا  ذاکری alireza.zakeri@modares.ac.ir گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
77 سید محمد علی تقوی smataghavi@um.ac.ir دانشگاه فردوسی مشهد استاد دکترا
78 عبدالرحمن حسنی فر hassanifar@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
79 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار دکترا
80 مسعود آريايي‌نيا Masoudary@gmail.com استاد دکترا
81 علیرضا خسروی alikhsrvi@gmail.com استاد دکترا
82 نجف لك زائي Najaf_lakzaee@yahoo.com استاد دکترا
83 عزت الله پوریان porian79@gmail.com ایسپافرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی استاد دکترا
84 علي مرشدي‌زاد Alimorshedizad@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
85 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
86 منصور میراحمدی m_mirahmadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
87 مسعود غفاری ghaffari@modares.ac.ir دانشیار علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
88 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا