ا

 • ابراهیمی.نبی‌الله انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ابراهيمي.شهروز جهانی‌شدن و حاکمیت فراوستفالیا با تأکید بر ایستارهای جمهوری اسلامی ایران [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ابراهيمي.شهروز تحول مفهوم «حاكميت» در قالب رويكردهاي سیاسی و بين‌المللي [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ابوالحسنی.سیدرحیم تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ابوالفضلی.حسین مناسبت فرهنگ سیاسی حوزۀ نخبگی و حکمرانی خوب: دلالت‌هایی برای ایران [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • احمدوند.شجاع مفهوم کاته‌خون و بنیاد اندیشۀ سیاسی مدرن (مباحثه‌ای الهیاتی- سیاسی میان هابز، اشمیت و آگامبن) [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • احمدوند.شجاع بررسی زمینه و پارادایم زبانی در اندیشۀ سیاسی زرتشت [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اخوان کاظمی.مسعود نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اديب سرشكي.ميلاد تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسدی کویجی.علی‌اکبر عصبیت ابن‌خلدون و سرمایة اجتماعی؛ تحلیلی بر ثبات سیاسی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسدی کویجی.علی‌اکبر مناسبات دین و سیاست در فهم هرمنوتیکی نصر حامد ابوزید [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اسدی‌پور.نعیمه بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اسلامی.روح الله تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی) [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اسلامی.روح الله حکومت‌مندی در تاریخ فلسفه سیاسی [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اسلامی.روح الله حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اسلامی.روح‌الله امکان‌های تکنولوژی اطلاعات در عرصۀ سیاست [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اسلامی.روح‌الله تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اسلامی.روح‌الله مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اسلامی.روح‌الله چرایی عدم سلطۀ فلسفۀ سیاسی ارسطویی بر مدار تفکر در جهان زیست اسلامی، سده میانه [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اسمعیل زادگان.بهروز حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اشتریان.کیومرث تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اشرفی.اکبر وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اصغري نياري.يعسوب احساس محروميت نسبي در ميان قوم بلوچ و تأثير آن بر خشونت سياسي [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • اطهری.سید حسین بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اطهری.سید حسین از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه» [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اطهری.سید حسین تحلیل استعاره‌های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانه [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • اطهری.سید حسین مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اطهری.سید حسین سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • افتخارزاده. ماری تحليل گفتمانی: ايدئولوژي يا روش؟ تأملاتی درباره مبانی فلسفی- ایدئولوژیک تحلیل گفتمانی «میشل فوکو» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • افتخاري.اصغر مباني نظري و عملي انديشه سياسي محمد سعيد رمضان‌ البوطي [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری نوری.رضا کیهان‌شناسی سیاست فارابی و عدم نياز به سنجش گزاره‌ها در فلسفۀ مدنی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اکبری نوری.رضا دوگانۀ حق و خیر: از تقابل کهن تا ترکیب نو در نظریة عدالت رالز [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • اکبری. محمدامین تحلیل روان‌کاوی دوگانۀ اقتدارگریزی- اقتدارپذیریِ سازمان مجاهدین خلق [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اکبری.سارا بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • اکبری.سارا تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • اکوانی.حمدالله سیاست‌نامه‌نویسی و چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی ایران؛ تحلیل کنش گفتار «سیر الملوک» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • اکوانی.حمدالله نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • اکوانی.حمداله رابطۀ سوژۀ لکانی و شکل‌گیری نظریه‌های شکستِ جنبش مشروطه [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • اله دادی.نفیسه خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امام جمعه زاده.سیدجواد تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • امام جمعه‌زاده.سید جواد بررسی تطبیقی امکانات نظری کاربردی شدن نظریه‌های تنوع فرهنگی (لیبرالیسم، پسالیبرالیسم، نسبی‌گرایی و باهمادگرایی) [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امانی ساریبیگو.جواد به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امیدی.علی ابعاد سیاسی جهانی شدن و قومیت در ایران (بر اساس مطالعة میدانی دانشجویان منتخب از چهار قوم ایرانی کرد، بلوچ، عرب و آذری) [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امیر مظاهری.امیر مسعود بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • امیرکواسمی.ایوب بحران دولت- ملت و آيندة احتمالي آن [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • انصاري.منصور رابطۀ روش حکومتی با فرایند دموکراسی‌‏سازی و تحکیم دموکراسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • انصافی.مصطفی مفهوم کاته‌خون و بنیاد اندیشۀ سیاسی مدرن (مباحثه‌ای الهیاتی- سیاسی میان هابز، اشمیت و آگامبن) [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • اورعی.حسن نقش نظریۀ اعتباریات «علامه طباطبایی» در تحقق حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]

آ

 • آب‌نیکی.حسن پارادوكس اورولي [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آب‌نیکی.حسن جهانی‌شدن و چالش مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • آب‌نیکی.حسن جهانی‌شدن و بحران نفوذ در دولت جمهوری اسلامی ایران1 [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آب‌نیکی.حسن بررسی مشارکت سیاسی در طبقه متوسط جامعه ایران [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • آب‌نیکی.حسن نسبت جهانی شدن و عدالت در اندیشه سیاسی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • آب‌نیکی.حسن ایدة «کارل لُویت» دربارة مبانی الهیاتیِ اندیشة تاریخی- سیاسی «روشنگری» در بستر سنت ضدروشنگری آلمانی و منتقدان آن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آب‌نیکی.حسن نقش اساطیر در شکل‌گیری هستی‌شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • آذرکمند.فرزاد مقایسۀ حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشۀ «امام محمد غزالی» و «توماس هابز» [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آذرکمند.فرزاد کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ» [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • آقاحسینی.علیرضا تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]

ب

 • باقری اژیه.ابوالفضل تحلیل و ارزیابی تنوع و تساهل در اندیشه سیاسی جان رالز [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • باقری دولت آبادی.علی بررسی اندیشه سیاسی «حافظ» در چارچوب نظریّه «اسپریگنز» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • باقری نژاد.سید علی اصغر امکان‌سنجی انطباق ویژگی‌های دولت مطلوب «هگل» با آموزه‌های دولت‌های توتالیتر نوین [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • باقری.محمد رابطۀ سوژۀ لکانی و شکل‌گیری نظریه‌های شکستِ جنبش مشروطه [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • بحرانی.مرتضی وضع معرفتی فلسفه سیاسی [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بحرانی.مرتضی «نوابت» در فلسفۀ فارابي و ابن‌باجه [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بحراني.مرتضي اسلام و دموكراسي در انديشه سياسي يوسف القرضاوي [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بحراني.مرتضي کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • بخشی. مهدی بررسی زمینه و پارادایم زبانی در اندیشۀ سیاسی زرتشت [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • برزگر.ولی اله روان‌شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلم‌های اتوبیوگرافی «یوسف شاهین» [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بستانی.احمد مبانی وجودی آرمان‌گرایی سیاسی در فلسفه اسلامی (با تأکید بر حکمت‌الاشراق سهروردی) [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بستانی.احمد سهروردی و اندیشه سیاسی ایرانشهری [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • بستانی.احمد اندیشۀ سیاسی ایران‌شهری در دورۀ اسلامی [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بستانی.احمد «هانری کُربن»، هرمنوتیک فلسفی و اندیشه سیاسی کیهانی: ارزیابی انتقادی [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بستانی.احمد دین ایدئولوژیک و افسون‌زدایی از سیاست [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • بندرریگی‌زاده.علی زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • بهرامیان.امید بررسی رابطة بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بهرامیان.شفیع بررسی رابطة بین همگرایی اقوام (ترک و کرد) و احساس امنیت پایدار و شناخت عوامل مؤثر بر تقویت همگرایی اقوام در استان آذربایجان غربی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بيات.داوود بررسی رابطۀ معرفت‌شناسي و انديشۀ سياسي امام خميني(ره) با تأكيد بر اصل ولايت فقيه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • بيات.مسعود بررسی رابطۀ معرفت‌شناسي و انديشۀ سياسي امام خميني(ره) با تأكيد بر اصل ولايت فقيه [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

پ

 • پاسبانی صومعه.ابوالفضل اقتصاد قانون اساسی و انصاف [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • پرهام.روزبه جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی» [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورزکی.گیتی گفت‌وگوی با متن، تلاقی¬گاه هرمنوتیک اسکینر و گادامر [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • پورزکی.گیتی مواجهه با دیگری: موفه یا هابرماس [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • پورعلی.سعید تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پورمختار.صدیقه رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک) [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پولادی تولاپی.کمال عقل و عرف و بازاندیشی سیاسی در مکتب شیعی بغداد [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • پیروز.مجید موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام‌های شبه‌دموکراتیک [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]

ت

 • تاجیک.محمدرضا نظریۀ مقاومت در اندیشۀ مشروطه‌خواهی جدید [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تاجیک.محمدرضا رنج کنش‌ساز و ریشه‌های انقلابی آن در اندیشۀ سیاسی مارکس [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تاجیک.محمدرضا روان‌کاوی سیاسی و گفتمان: گزاره‌های تروماتیک و سوژه‌های هیستریک درگفتمان نواصلاح‌طلبی (1392-1398) [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تاجيك.محمدرضا پسا ماركسيسم و «پسا ماركسيسم» [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تاجيك.محمدرضا روان‌کاوی و سیاست [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تاجيك.محمدرضا «مطلق خاص» در اندیشۀ رورتی [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تباشیر.محمد خوانش آثار «داریوش شایگان» بر مبنای مفهوم سوژه بازیگوش [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تدين‌راد.علي سياست و اگزيستانسياليسم: بررسي رويكرد ‌هانا آرنت به مفهوم «عمل» [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • تدين‌راد.علي واکاوی امر سیاسی در فضای مجازی از منظری آرنتی [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تدين‌راد.علي نامه‌اي براي ايران؛ بررسي نسبت دين، سياست و ايران‌گرائي در نامه تنسر به گشنسپ در چارچوب آراي ماكياولي [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • تقوی نژاد.سیدمجتبی «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • تقوی.سید محمد علی امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار» [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • تقوی.سید محمد علی مقایسۀ دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیشۀ سیاسی «رورتی» و «فوکو» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • تقی‌لو.فرامرز از سیاست‌شناسی تا سیاست‌ورزی: هستی‌شناسی نسبت سیاست و امر سیاسی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي اسلام و مدرنيته در انديشة سيد جمال‌الدين اسدآبادي [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي نسبت خود و قدرت سیاسی در اندیشه سنت آگوستین [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي نظرية عدالت سياسي جان رالز: راه حلي براي معماي دو وجهي آزادی و برابري [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي مقایسۀ حکومت اقتدارگرا و جایگاه مردم در آن در اندیشۀ «امام محمد غزالی» و «توماس هابز» [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي کهن‌الگوها و اسطوره‌های سیاسی عصر مدرن: بر اساس چارچوب نظری «کارل گوستاو یونگ» [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي موضع‌گیری ایدئولوژی آنارشیسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهانی شدن: بر اساس بازخوانی نظریۀ «وودکاک» و «نیومن» [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي تلقی متفکران عصر مشروطیت از مفهوم برابری [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توانا.محمدعلي نظم سیاسی کوهنی و لاکاتوشی: منعطف یا سخت؟ [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • توانا.محمدعلي امکان ساخت رژیم‌های زیست‌محیطی بین‌المللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • توسلی رکن آبادی.مجید بررسی تطبیقی اندیشه‌های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توسلی رکن آبادی.مجید ایدة «کارل لُویت» دربارة مبانی الهیاتیِ اندیشة تاریخی- سیاسی «روشنگری» در بستر سنت ضدروشنگری آلمانی و منتقدان آن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • توسلی رکن آبادی.مجید «دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • تيشه‌يار.ماندانا سازوكار‌هاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ایران [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]

ج

 • جزائی.محدثه تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی) [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جعفری.فیروز تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جعفری.فیروز تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • جعفری.هرمز نقد و بررسی مفروض‌های هستی‌شناسانه نهادگرایی نولیبرال [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جلالی.محمدرضا روان‌شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلم‌های اتوبیوگرافی «یوسف شاهین» [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • جلالي.ياسر «نخبگان قدرت در شهر تهران »؛ نقش تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • جمالی.حسین جامعة هماهنگ و همگن چین؛ نگرشی تحلیلی انتقادی [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جمشیدی.محمدحسین تبيين الزامات سیاسی- عقلانی وحدت ملی در انديشۀ امام خميني(ره) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جمعه‌زاده.راحله تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • جودی.بهنام ایدة «کارل لُویت» دربارة مبانی الهیاتیِ اندیشة تاریخی- سیاسی «روشنگری» در بستر سنت ضدروشنگری آلمانی و منتقدان آن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جهانگیری.جهانگیر زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جهانگیری.علی نقش اساطیر در شکل‌گیری هستی‌شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • جیرانی.یاشار تکثرگرایی ارزشی و آزادی در اندیشه آیزایا برلین [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]

ح

 • حاتمی.امیرحسین تحلیل و بررسی اندیشۀ حکومت اسلامی در «کشف اسرار» [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حاتمی.عباس سیکل تجاری سیاسی: استدلال‌‌هایی سیاسی برای بی‌ثباتی‌‌های اقتصادی [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حاتمی.عباس تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حبیب زاده. افشین دوگانۀ حق و خیر: از تقابل کهن تا ترکیب نو در نظریة عدالت رالز [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حبیبی.الهام اندیشه‌شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حجازی.الهه موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حسن‌پور.علي تحليل جامعه‌شناسي سياسي از چشم‏انداز گفتماني: منطق و برآيندهاي معرفت‌شناختي [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حسنی فر.عبدالرحمن نقد ديدگاه «استبداد ايراني» همایون کاتوزیان [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسنی‌فر.عبدالرسول مسئله روش در خوانش آثار افلاطون [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حسنی‌فر.عبدالرسول تحلیل انتقادي مباني عدالت سياسي «رالز» در نسبت با وضعیت آغازین [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • حسین‌زاده بحرینی.محمدحسین دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • حسینی بهشتی.سید علیرضا مفهوم شهروندی در دوران میانه اروپا: فردگرایی یا جمع‌گرایی؟ [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حسینی بهشتی.سید علیرضا نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ «جان استوارت میل» و «آمارتیا سن» [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حسینی بهشتی.سید علیرضا موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام‌های شبه‌دموکراتیک [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • حسینی بهشتی.سیدعلیرضا «خود» و «دیگری» در اندیشه مهدی بازرگان [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حسینی بهشتی.سیدعلیرضا نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حسینی بهشتی.سیدعلیرضا تحلیل ریشه‌های نوافلاطونی/ مسیحی شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • حسینی بهشتی.سیدعلیرضا داوری سیاسی قابلیتی- فضیلتی در اندیشۀ «مارتا نوسبام» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • حسینی.سید صدرا از تضاد طبقاتی تا شکاف گفتمانی: بازخوانی مارکسیسم کلاسیک از منظر پسامارکسیسم «لاکلائو» و «موفه» [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • حقیقت.صادق رابطۀ سوژۀ لکانی و شکل‌گیری نظریه‌های شکستِ جنبش مشروطه [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • حقيقت.سيد صادق تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • حمیدی.سمیه روایت تئولوژیکال از امر سیاسی در اندیشۀ «کارل اشمیت» [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]

خ

 • خاتمی.فرید کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • خالندی شیلان آباد.علی بی‌خانمانی استعلایی: ملالت و رمانتیسیزم در آثار «صادق هدایت» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خانیکی.هادی گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خانیکی.هادی تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم) [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خداوردی.علی امکانات روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی در تحلیل چگونگی ساخته شدن اندیشه‌ها [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خرمشاد.محمدباقر واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خشک جان.زهرا رنج کنش‌ساز و ریشه‌های انقلابی آن در اندیشۀ سیاسی مارکس [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خلیلی.سعیده حکومت‌مندی در اندیشه و کنش «محمدعلی فروغی» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • خلیلی.محسن سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • خندق‌آبادي.حسين پيوند ميان حجيت معنوي و اقتدار دنيوي در تفكر سنت‌گرايي: نقد و بررسي ديدگاه‌هاي سيدحسين نصر دربارة حكومت ديني [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • خوشبخت.علیرضا «دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]

د

 • دست باز.َعلی عقل و عرف و بازاندیشی سیاسی در مکتب شیعی بغداد [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دشتگلی هاشمی.مانا تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم) [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دشتی.محمد حق توسعۀ انسان [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • دوست محمدي.احمد به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • دوست محمدي.احمد استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلام‌هراسی در آمریکا [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دوستدار.رضا بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • دهقانی فیروزآبادی.سید جلال ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • دهقانی فیروزآبادی.سید جلال نقد و بررسی مفروض‌های هستی‌شناسانه نهادگرایی نولیبرال [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]

ذ

 • ذوالفقاریان.فاطمه تحلیل استعاره‌های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانه [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ذوالفقاریان.فاطمه حکومت‌مندی در تاریخ فلسفه سیاسی [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]

ر

 • رحمانی.تورج «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رحمتی فر.سمانه حقوقی‌سازیِ نظریۀ سپهر عمومی و خصوصی با ارجاع ویژه به «هانا آرنت» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رحمتی فر.سمانه هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رحمتي.رضا سیاست جهانی‌شده؛ ساخت‌یابی مجدد سامان سیاسی در منظومة دولت بین‌المللی شده [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رستموندي.تقي "آز" و "داد":آسيبشناسي سياسي شهرياري در شاهنامه فردوسي [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رضایی.رامتین نظریۀ روح‌بنیان «ریچارد‌ ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدید‌نظرطلبی در روابط بین‌الملل [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رضایی.فاطمه ابعاد سیاسی جهانی شدن و قومیت در ایران (بر اساس مطالعة میدانی دانشجویان منتخب از چهار قوم ایرانی کرد، بلوچ، عرب و آذری) [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رضايي.احمد امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رضايي.احمد گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • رضوی.حسین تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رنجبر.ایرج سنجش الگوی نظری هابرماس بر اساس نسبت اخلاق و جمهوریت در اندیشة سیاسی کانت [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رنجبر.ایرج اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مکتب فرانکفورت [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رنجبر.ایرج جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی» [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • رنجبر.ایرج اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی «ابوعلی احمد بن مسکویه رازی» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رنجبر.ایرج تحلیل روان‌کاوی دوگانۀ اقتدارگریزی- اقتدارپذیریِ سازمان مجاهدین خلق [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • رنجبرکی.علی تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • رنجبرکی.علی اقتصاد سیاسی توسعه‌خواهی دولت در ایران بررسی نظریۀ دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» در دورۀ جمهوری اسلامی [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • روشن.امیر تفسیر دین و تأثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری و محمد تقی مصباح یزدی [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • روشن.امیر علی شریعتی، رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • روشن.امير علی شريعتی و اليناسيون فرهنگي [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رهبر قاضی.محمود رضا نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک» [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • رهبر.عباسعلی مناسبات دین و سیاست در فهم هرمنوتیکی نصر حامد ابوزید [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • رهبر.عباسعلی پیوند زیست‌سیاست با گفتمان‌های جهانی: لیبرالیسم، توتالیتاریسم، امنیت [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]

ز

 • زارعان.احمد بازخوانی نظریة برخورد تمدن‌ها بر اساس تحولات خاورمیانه در دو دهة اخیر [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زرنشان.شهرام هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • زمانی راد.حجت مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری) [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • زمانی.رضا تحلیل شكل‌گيري و گسترش حق رأي در ايران در قرن بیستم [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • زمانی.سمیه مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • زیبائی.مهدی نظریۀ انقلاب در منشور جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]

س

 • سازمند.بهاره زمینه‏‌های درون‏‌نظری و برون‏‌نظری تحول در نظريه‌هاي منطقه‌گرايي [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ساعی.منصور بازنمایی ابعاد تاریخی و سیاسی هویت ملی در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران (مطالعه موردی سریال‌های تلویزیونی تاریخی درجه الف در سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران) [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ساوری.اکبر هم‌سنجی مؤلفه‌های دموکراسی با شاخص‌های حکمرانی خوب در پرتو حقوق بین‌الملل [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سبزه‌اي.محمدتقي بررسی مقایسه‌ای دیدگاه‌های هگل، مارکس و گرامشی درباره دولت و جامعه مدنی [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سجادی.سیدهدایت اثرگذاری تکنولوژی بر دموکراسی: دموکراسی تکنولوژیکی [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سردارنیا.خلیل اله مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی» [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سردارنیا.خلیل اله نظم سیاسی کوهنی و لاکاتوشی: منعطف یا سخت؟ [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • سرشار.حمید گونه‌شناسی فرهنگ سیاسی، مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه کردستان [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سعیدی.مهدی تبیین جریان‌شناختی ادبیات سیاسی در ایران معاصر (مطالعۀ موردی: ادبیات داستانی سیاسی در مهاجرت) [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سفري دوغایی.مجيد امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلطانی.اسحق طرح آزادی جمهوری‌خواهانه و نقد آن بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سلطانی‌نژاد.احمد انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمان‌نژاد.فرهاد تحليل گفتمانی: ايدئولوژي يا روش؟ تأملاتی درباره مبانی فلسفی- ایدئولوژیک تحلیل گفتمانی «میشل فوکو» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • سلیمانی.غلامعلی ابعاد معنایی و نهادی تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سلیمی.حسین رئالیسم اسلامی و درک روابط بین¬الملل مدرن [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سمیعی اصفهانی.علیرضا نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سنگی.لیلا موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سوری.امیر محمد مقایسۀ تطبیقی روش «اسکینر» و «طباطبایی» در تاریخ اندیشه [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سوری.امیر محمد تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سوری.فرزاد کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سهرابی.مه سیما روان‌کاوی سیاسی و گفتمان: گزاره‌های تروماتیک و سوژه‌های هیستریک درگفتمان نواصلاح‌طلبی (1392-1398) [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیدین زاد.میرقاسم رابطۀ روش حکومتی با فرایند دموکراسی‌‏سازی و تحکیم دموکراسی (مطالعه موردی: جمهوری اسلامی ایران) [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • سیمبر.رضا عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین‌الملل [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سینائی.وحید دولت مدرن، ارتش ملی و نظام وظیفه [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • سینائی.وحید مجلس شورای اسلامی و سیاست‌گذاری در ایران (1359-1387) [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سینائی.وحید بررسی مناسبات دولت و بازار در دهه نخست جمهوری اسلامی ایران (1357-1368) [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سینائی.وحید تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • سيمبر.رضا شكل‌گيري همكاري بين‌المللي در مواجهه با تروريسم: فرصت‌ها، چالش‌ها و راهكارها [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]
 • سيمبر.رضا ايران و منطقه‌گرايي در آسياي جنوب غربي: راهبردها و راهكارها در سياست خارجي ايران [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]

ش

 • شاکری.سید رضا مدرنیته و تکوین نظریة سیاسی مدرن [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • شاکری.سید رضا زبان و سياست؛ ابعاد عملی و راهبردي زبان در رهبري امام خميني(ره) در فرایند انقلاب اسلامی [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شاکری.سید رضا مقایسۀ تطبیقی روش «اسکینر» و «طباطبایی» در تاریخ اندیشه [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شاکری.سید رضا تبیین جایگاه رئیس‌جمهور در قانون اساسی از منظر کارآمدی نهادهای سیاسی در ج. ا. ایران [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • شاكري.سيدرضا ‌ انديشه سياسي رضا داوري‌ اردكاني‌ [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شاكري.سيدرضا ‌ سياست‌نويسي در ايران (بررسي روشي پنج اثر در حوزه انديشه سياسي) [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شاوردي.تهمينه تحولات کنش ارتباطی، حوزۀ عمومی، جامعه مدنی و دموکراسی در ایران (مطالعه موردی: فاصله جنبش مشروطه تا انتخابات ریاست جمهوری دهم) [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شاه رضایی.فاطمه نقش قدرت، هم‏خیال‏سازی و افراطی‏گری در خلق هویت انسانی [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شرافت. نعیم روان‌شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلم‌های اتوبیوگرافی «یوسف شاهین» [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شریعتی شیری. محمد تقی سلبریتیزه ‌شدن‌ سیاست: نیروهای شکل‌دهنده و شاخص‌ها [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شریعتی شیری.محمد تقی سلبریتیزه ‌شدن‌ سیاست: نیروهای شکل‌دهنده و شاخص‌ها [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شریف آرا. حسین کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شريعتي.احسان «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت») [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شعبانی.آزاده نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه» [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شعبانی.آزاده تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شعبانی.آزاده «شهروندی» به‌مثابه بدیلی برای «از جهان بیگانگی» با تکیه بر اندیشه‌های هانا آرنت [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شعبانی.آزاده «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت») [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • شفیعی سیف آبادی.محسن تفسیر دین و تأثیر آن بر مفهوم آزادی در اندیشه سیاسی محمد مجتهد شبستری و محمد تقی مصباح یزدی [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شفیعی سیف آبادی.محسن علی شریعتی، رنسانس اسلامی و رهایی از انحطاط [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شفیعی.نوذر تبیین تأثیر فناوری‌های «وب 2» بر عملکرد دولت [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شکوری.ابوالفضل عصبیت ابن‌خلدون و سرمایة اجتماعی؛ تحلیلی بر ثبات سیاسی [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شکوری.ابوالفضل معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • شکوری.ابوالفضل خوانش آثار «داریوش شایگان» بر مبنای مفهوم سوژه بازیگوش [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • شکوری.ابوالفضل مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری) [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • شهرام نیا.مسعود نظریۀ نهادگرایی تاریخی به‌مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • شهریاری.ابوالقاسم سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • شهریاری.حیدر جنگ ایران و عراق از منظر تحلیل گفتمان [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیخ الاسلامی.محمدحسن تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • شیراوند.صارم تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]

ص

 • صابر.زینب نسبت سوژه و قدرت در رمان‌های دُن‌کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه‌های میشل فوکو [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صادقی.فاطمه گفت و گوی تمدن‌ها و مسأله جنسيت [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صالحی فارسانی.علی «لیبرال دموکراسی رادیکال»: جایگزین فوکو برای «مدرنیتۀ سیاسی» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • صالحی فارسانی.علی مناسبت فرهنگ سیاسی حوزۀ نخبگی و حکمرانی خوب: دلالت‌هایی برای ایران [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • صالحی.سید جواد واکاوی خشونت سیاسی از منظر دلاپورتا: خشونت پنهان [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • صانع پور.مریم نقش نظریۀ اعتباریات «علامه طباطبایی» در تحقق حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • صدقی رضوانی.محمدرضا کنش طبقاتی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی ایران؛ مطالعه موردی رضا براهنی [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صدقی رضوانی.محمدرضا مقایسۀ دو مفهوم آیرونی و پارِسیا در اندیشۀ سیاسی «رورتی» و «فوکو» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • صديق سروستاني.رحمت‌الله «نخبگان قدرت در شهر تهران »؛ نقش تصميم‌گيران در مسائل اجتماعي [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • صفایی.کامیار نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • صفایی.کامیار تحلیل ریشه‌های نوافلاطونی/ مسیحی شکل‌گیری حق حاکمیت انسان در عصر رنسانس [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • صفایی.کامیار «امکان طرح تاریخ محذوفان» بر اساس ایدۀ پساتاریخ در اندیشۀ «جانی واتیمو» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]

ض

 • ضیاء شهابی.پرویز نسبت سوژه و قدرت در رمان‌های دُن‌کیشوت و مادام بوواری با ابتنای بر دیدگاه‌های میشل فوکو [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]

ط

 • طاهرخانی.محرم رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]

ظ

 • ظهوری عین الدین.عباس تحلیل محتوای کیفی سخنرانی‌های رئیس دولت یازدهم (حسن روحانی) در سازمان ملل با رویکرد استقرایی [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]

ع

 • عابدی اردکانی.محمد بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران (1376-1384) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عابدی اردکانی.محمد مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عابدی اردکانی.محمد امکان‌سنجی انطباق ویژگی‌های دولت مطلوب «هگل» با آموزه‌های دولت‌های توتالیتر نوین [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عالمی چراغعلی.حمزه تحلیل انتقادي مباني عدالت سياسي «رالز» در نسبت با وضعیت آغازین [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • عالمی چراغعلی.حمزه «خود» و «دیگری» در اندیشه مهدی بازرگان [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عباس‌زاده مرزبالی.مجید اینترنت و رادیکال دموکراسی: درآمدی بر شکل‌گیری رادیکال دموکراسی مجازی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عباس‌زاده مرزبالی.محسن کثرت‌گرایی سیاسی: میان نظریه و واقعیت [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عباسی. ابراهیم از ذات‌گرایی تا پیوندگرایی تاریخی: سهم شرق در سامان نظری تحلیل تمدنی از منظر جامعه‌شناسی تطبیقی [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عثمانی.محمد چرایی عدم سلطۀ فلسفۀ سیاسی ارسطویی بر مدار تفکر در جهان زیست اسلامی، سده میانه [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عرفان. محمد داود مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • عزیزپور مرزونی.رقیه موضع‌گیری ایدئولوژی آنارشیسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهانی شدن: بر اساس بازخوانی نظریۀ «وودکاک» و «نیومن» [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عزیزی.رضا مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عطار.سعید کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • عطار.سعید بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی) [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • عطار.سعید تحوّلات پارادایمی و پیدایش دولت- ملّتِ مدرن غربی [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • عظیمی.پروین بررسی تطبیقی دیدگاه‌های جریان اصول‌گرا و اصلاح‌طلب نسبت به مشارکت سیاسی زنان در جمهوری اسلامی ایران (1376-1384) [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علوی پور.سیدمحسن سير تطور «لذت» در انديشه سياسي کلاسيک [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علویان.مرتضی دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • علوي‌پور.سيد محسن تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علوي‌پور.سيد محسن پاندمی فضای مجازی و ایدۀ مقاومت [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • علی حسینی.علی تحلیل و ارزیابی تنوع و تساهل در اندیشه سیاسی جان رالز [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • علی حسینی.علی امکانات روش‌شناسی ساختارگرایی تکوینی در تحلیل چگونگی ساخته شدن اندیشه‌ها [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • علی‌پور.حمید گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • علی‌پور.محمود گفت ‌‌‌وگوي تمدنها: زمينه‌هاي عيني و سرمشق‌هاي نظري [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • علی‌پور.محمود جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی‌پور.محمود مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی‌پور.محمود موضع‌گیری ایدئولوژی آنارشیسم نسبت به دولت و تحقق آن در عصر جهانی شدن: بر اساس بازخوانی نظریۀ «وودکاک» و «نیومن» [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • علی‌پور.محمود داوری سیاسی قابلیتی- فضیلتی در اندیشۀ «مارتا نوسبام» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • علی‌حسینی.علی تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • عموزاده مهديرجي.حنيف اضطراب و نقش آن در کنش سياسي (مطالعۀ موردي: دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران) [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]

غ

 • غفاری.مسعود اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • غفاری.مسعود بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • غفاری.مسعود موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام‌های شبه‌دموکراتیک [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • غفاري.مسعود خاستگاه جنبش جوانان در ايران [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • غفاري.مسعود رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • غلامی.سمیرا اخلاق و سیاست در اندیشۀ سیاسی مکتب فرانکفورت [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • غلامی.سمیرا اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی «ابوعلی احمد بن مسکویه رازی» [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]

ف

 • فاطمه.بائی امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار» [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • فتاحی‌زاده.ابوذر نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • فدائي مهرباني.مهدي پيوند عرفان و سياست از منظر عزيزالدين نسفي [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فدائي مهرباني.مهدي نظریه استیلا در اندیشه سیاسی ابو يعلي بن فرّاء [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فوزي.يحيي‌ ‌ عوامل ‌ساختاري ‌مؤثر بر رخداد انقلاب ‌اسلامي ‌در ايران‌ [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]
 • فيرحي.داود پيوند عرفان و سياست از منظر عزيزالدين نسفي [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]

ق

 • قادری.حاتم ارعاب‌زدایی و ارعاب‌زایی در کتاب «در خدمت و خیانت روشن‌فکران» جلال آل‌احمد [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • قادری.حاتم ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون- گزنفون (1) [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قادری.حاتم ایرانشهری در آثار یونانی: با تأکید بر آثار فلسفی سیاسی افلاطون- گزنفون (2) [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قادری.حاتم کنش طبقاتی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی ایران؛ مطالعه موردی رضا براهنی [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قادری.حاتم رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قادری.حاتم بی‌خانمانی استعلایی: ملالت و رمانتیسیزم در آثار «صادق هدایت» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قاسمی.حسن معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • قاسمي سیانی.علي‌اصغر جهاني‌شدن، جنبش‌هاي اجتماعي و دموكراسي در ايران [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • قاسمي سیانی.علي‌اصغر تبیین نسبت شکاف‌های اجتماعی و وحدت ملی در ایران [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قبادی.خسرو تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • قبادی.خسرو عوامل و موانع مؤثر بر نقش آفرینی نهادهای مدنی در کارآمدی دولت جمهوری اسلامی ایران [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قبادی.خسرو تبیین تئوریک جایگاه جامعه مدنی در الگوی حکمرانی خوب [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • قربانی شیخ‌نشین.ارسلان عناصر و روندهای مؤثر بر نظام بین‌الملل [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • قهرمان.میثم اینترنت و رادیکال دموکراسی: درآمدی بر شکل‌گیری رادیکال دموکراسی مجازی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قهرمان.میثم امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • قیاسوندی.فاطمه انقلاب‌های عربی و شکل‌گیری نظم‌های جدید امنیتی در خاورمیانه [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]

ک

 • کاظمی زمهریر.مهدی تفكر روشن‌فكران عصر قاجار و امکان گذار از نظریۀ حکومت به دولت [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کاظمی.احسان تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاظمی.حجت نهادگرایی به عنوان الگویی برای تحلیل سیاسی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کاظمی.حجت از شکست بازار تا شکست دولت مناقشه بازارگرایان و دولت‌گرایان در دوران مدرن [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کاظمی.حجت نظریۀ استبداد ‌شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کامکاری.محمد تلقی متفکران عصر مشروطیت از مفهوم برابری [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کرمی.جهانگیر هژموني در سياست بين‌الملل؛ چارچوب مفهومي، تجربه تاريخي و آينده آن [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کریم حدیثی.علی وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • کریم زاده.عطاءاله رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کریمی مله.علی سیاست جهانی‌شده؛ ساخت‌یابی مجدد سامان سیاسی در منظومة دولت بین‌المللی شده [ دوره6, شماره 11 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کریمی مله.علی گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • کریمی مله.علی دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کریمی مله.علی پیامدها و دلالت‌های فروکاهش سرمایۀ سیاسی [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • کشاورز.هادی کلان‌الگوهای حکمرانی در ایران معاصر؛ عبور از حکمرانی پادشاهی به نوآیین حکمرانی بر پایه فنون رؤیت‌پذیری و کنترلی (از عباس‌میرزا تا امیرکبیر) [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کشیشیان.گارینه «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کشیشیان.گارینه نقش اساطیر در شکل‌گیری هستی‌شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کمالی زاده.طاهره نقش نظریۀ اعتباریات «علامه طباطبایی» در تحقق حکمت سیاسی- اجتماعی متعالیه [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • کمالی زاده.محمد تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کمالی زاده.محمد تحوّلات پارادایمی و پیدایش دولت- ملّتِ مدرن غربی [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • کمالی گوکی.محمد مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری) [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • کمالی.یحیی نقش جامعۀ مدني در فرآیند سياست‌گذاري عمومی ارائۀ چارچوبی مفهومی [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کمالی‌زاده.محمد دیوان‌سالاری کارآمد از منظر نهادگرایی [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کمالی‌زاده.محمد کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • کولایی.الهه سازمان شانگهاي و امنيت آسياي مركزي [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کولایی.الهه سازوكار‌هاي دگرگوني در روابط ژاپن با جمهوري اسلامي ایران [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کولایی.الهه زمینه‏‌های درون‏‌نظری و برون‏‌نظری تحول در نظريه‌هاي منطقه‌گرايي [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • کوهنورد.ماهره دین ایدئولوژیک و افسون‌زدایی از سیاست [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • کیوان حسینی.سید اصغر تبیین نظری «قدرت نرم» بر مبنای نگرشی فرا«نای» به کاربست «منابع غیر مادی قدرت» در سیاست خارجی [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]

گ

 • گرائیلی کرپی. هانیه مناسبت فرهنگ سیاسی حوزۀ نخبگی و حکمرانی خوب: دلالت‌هایی برای ایران [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • گل‌محمدي.احمد گفت و گو در دنيای مجازی (تأثیر فناوری‌های ارتباطاتی ـ اطلاعاتی بر گفت و گو میان فرهنگ‌ها) [ دوره3, شماره 4 - بهار - تابستان سال 1399]
 • گنجی. مریم ارعاب‌زدایی و ارعاب‌زایی در کتاب «در خدمت و خیانت روشن‌فکران» جلال آل‌احمد [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]

ل

 • لعل علیزاده.محمد بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]

م

 • مبلغی.عبدالمجید سودمندگرایی سیاسی و مردم‌سالاری دینی [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مجاهدي.محمد مهدي موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مجاهدي.محمد مهدي «دوره اصلاحات» در ایران: پویایی درونی یک نظام سیاسی هیبریدی [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • محرم‌خانی.فریبرز بررسی آراء فلسفی‌ـ سیاسی عادل ضاهر [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محرمي.توحيد نظارت بر قدرت سياسي از ديدگاه فقهاء شيعه [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محسنی تبریزی.علیرضا مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محسنی.حسین مبانی و کاربست «دیگری» برای نظم سیاسی- اجتماعی از منظر «ریچارد رورتی» [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محلوجی.جواد نظریۀ نهادگرایی تاریخی به‌مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • محمد علی پور.فریده نظریۀ روح‌بنیان «ریچارد‌ ندلیبو»؛ چارچوبی تحلیلی برای تبیین تجدید‌نظرطلبی در روابط بین‌الملل [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدعلی پور.فریده راست افراطی و آفرینش جغرافیای تخیلی اسطوره‌ای اروپا؛ رویکرد چرخش تصاویر میچل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی کیا.طیبه شهر مطلوب «غزالی»: آرمان‌شهری بر مدار اصلاح [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • محمدی کیا.طیبه قدرت از دیدگاه نوجهادگرایان نحوه حضور نئورادیکالیسم سلفی در عرصه بین‌الملل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی.اسفندیار استثناگرایی، ثبات مبتنی بر سیطره و اسلام‌هراسی در آمریکا [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • محمدی.عقیل امکان ساخت رژیم‌های زیست‌محیطی بین‌المللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • محمدی.محمد کریم نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • محمود اوغلي.رضا نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک» [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • محمود اوغلي.رضا احساس محروميت نسبي در ميان قوم بلوچ و تأثير آن بر خشونت سياسي [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • مختاری.علی «نافرمانی مدنی» ایده‌ای برای عبور از بن‌بست نظری لیبرالیسم [ دوره10, شماره 18 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مختاری.علی رابطۀ سوژۀ لکانی و شکل‌گیری نظریه‌های شکستِ جنبش مشروطه [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مختاری.علی نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرادخاني.فردين مفهوم حق و آزادی در اندیشۀ «طالبوف» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مرادی فر.سعیده تبیین تأثیر فناوری‌های «وب 2» بر عملکرد دولت [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مرادی نیاز.فاتح واکاوی خشونت سیاسی از منظر دلاپورتا: خشونت پنهان [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرادی.فاتح پیوند زیست‌سیاست با گفتمان‌های جهانی: لیبرالیسم، توتالیتاریسم، امنیت [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مرتضوی اصل.سیدخدایار دوگانۀ حق و خیر: از تقابل کهن تا ترکیب نو در نظریة عدالت رالز [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مرتضوی کاخکی.مرتضی دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مرتضوی.سیدخدایار سنجش انسجام درونی ارکان رژیم سیاسی در همپرسه قوانین افلاطون [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • مرتضوی‎الاصل.سید خدایار کاربست تاریخ مفهومی در فهم اندیشه وکنش سیاسی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مرتضویان.علی نقش اساطیر در شکل‌گیری هستی‌شناسی نظم کیهانی در «نامه تنسر» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مرندی.سید محمد رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک) [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مسعودنیا.حسین تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مسعودنیا.حسین نقدي بر جايگاه طبقه در مدرنيتۀ انعطاف‌پذیر «اولريش بک» [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مسعودنیا.حسین نظریۀ نهادگرایی تاریخی به‌مثابه چارچوبی برای تحلیل روابط دولت و مجلس در جمهوری اسلامی ایران [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مسعودي.عارف نظریۀ مقاومت در اندیشۀ مشروطه‌خواهی جدید [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مشیرزاده.حميرا ‌ نظرية‌ انتقادي‌ روابط‌ بين‌الملل‌ و گفت ‌وگوي‌ تمدن‌ها [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مشیرزاده.حميرا نظريه سازه‌انگاري متعارف و پژوهش در روابط بين‌الملل و استلزامات پژوهشی [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مشیرزاده.حميرا تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مشیرزاده.حميرا اندیشۀ «هانا آرنت» و امکان تحول در روابط بین‌الملل [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • مشیرزاده.حميرا روایت‌های تروماتیک، احساسات و سیاست خارجی: فرضیه‌هایی نظری با توجه به تجربه تاریخی ایران [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مصباحیان.حسین سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق» [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مصباحیان.حسین «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت») [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مصطفوی منتظری.سید محمد جواد تلقی متفکران عصر مشروطیت از مفهوم برابری [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مصطفوی.شمس الملوک رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک) [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مطلبی.مسعود مناسبت فرهنگ سیاسی حوزۀ نخبگی و حکمرانی خوب: دلالت‌هایی برای ایران [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • مظفری نیا.مهدی اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • معینی علمداری.جهانگیر نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مقصودي.مجتبي وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مقیمی زنجانی.شروین آنتیگونه سوفوکلس و دموکراسی آتنی [ دوره4, شماره 7 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مقیمی زنجانی.شروین سرشت امر سياسي در شهر خداي آگوستين [ دوره5, شماره 9 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مقیمی زنجانی.شروین پولیس‌اندیشی و شرایط امکان زایش فلسفه سیاسی یونانی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مقیمی زنجانی.شروین الهیات لیبرال‌دموکراسی و علم سیاست جدید: تأملی در کوشش‌های الهیاتی- سیاسی «ماکیاولی»، «هابز» و «اسپینوزا» به عنوان پیشگامان علم سیاست جدید [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • مکنت.آریا اندیشۀ «هانا آرنت» و امکان تحول در روابط بین‌الملل [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ملکی دیزبنی.سمیه نسبت بین آزادی فردی و رفاه اجتماعی در اندیشۀ «جان استوارت میل» و «آمارتیا سن» [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • ملکی فر. محمد نسبت فناوری‌های قدرت و حکومت‌مندی در اندیشۀ «میشل فوکو» و «ژیل دلوز» [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • منوچهری.عباس تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي» [ دوره8, شماره 14 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس دوستي در فلسفه سياسي [ دوره1, شماره 1 - بهار - تابستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس عقل سرخ و حق سبز انسان‌شناسی اشراقی و حق انسانی [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس نظریه سیاسی پارادایمی [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس نسبت مبادی سمبولیستی و تفکر آرمان‌شهری در شعر نیما یوشیج [ دوره6, شماره 10 - پاییز - زمستان سال 1390]
 • منوچهری.عباس سنجش الگوی نظری هابرماس بر اساس نسبت اخلاق و جمهوریت در اندیشة سیاسی کانت [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه» [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن » [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • منوچهری.عباس تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران [ دوره13, شماره 25 - بهار - تابستان سال 1398]
 • منوچهری.عباس رابطه مدنی و توانمندی: مطالعه تطبیقی «هانا آرنت» و «آمارتیا سن» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس اندیشه‌شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس شهروندی به مثابه دلالت هنجاری توسعه فراستمند [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • منوچهری.عباس حق توسعۀ انسان [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • منوچهری.عباس «شهروندی» به‌مثابه بدیلی برای «از جهان بیگانگی» با تکیه بر اندیشه‌های هانا آرنت [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • منوچهری.عباس «به‌رسمیت‌شناسی» در غیاب «دیگریِ غیرغربی» (مواجهه¬ای نقادانه با تئوری به‌رسمیت‌شناسی «اکسل هونت») [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • منوچهری.عباس «امکان طرح تاریخ محذوفان» بر اساس ایدۀ پساتاریخ در اندیشۀ «جانی واتیمو» [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • موسوی.آرش نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • موسوی.سید عبدالعظیم به کارگیری نقشه‌های شناختی فازی برای پژوهش در رشته مطالعات منطقه‌ای [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • موسویان.سیّد شاهرخ بررسی اندیشه سیاسی «حافظ» در چارچوب نظریّه «اسپریگنز» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مومنی.فرشاد موانع نهادینگی احزاب سیاسی در نظام‌های شبه‌دموکراتیک [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • مهدوی عادلی.محمدحسین دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • مهدی.رضا اندیشه‌شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • مهربان دافساری.احمد «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • مهرورزیان.طاهره تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میراحمدی.منصور امکان‌سنجی تحلیل پارادایمی در فلسفۀ سیاسی فارابی [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میراحمدی.منصور «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میراحمدی.منصور روان‌کاوی سیاسی و گفتمان: گزاره‌های تروماتیک و سوژه‌های هیستریک درگفتمان نواصلاح‌طلبی (1392-1398) [ دوره15, شماره 29 - بهار - تابستان سال 1400]
 • میراحمدی.منصور طرح آزادی جمهوری‌خواهانه و نقد آن بر اساس مبانی قرآنی علامه طباطبایی [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • میربد.سید مهدی تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میربد.سید مهدی مطالعه و بررسی هم‌خوانی ساختاری در تحلیل رابطۀ ادبیات و فرهنگ سیاسی [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • میرترابی.سعید نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384)) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میرترابی.سعید بررسی مقایسه‌ای چارچوب‌های تحلیلی و روش‌شناختي مطالعات نفت وسیاست [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • میرزازاده احمدبیگلو.فرامرز سیاست پسامدرنی؛ دموکراسی مجادله‌ای «ویلیام کونولی» [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • میرزائی.مهدی مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • میرعمادی.طاهره اندیشه‌شناسی سیاسی نظریة توسعة انسانی و استخراج دلالت های سیاستی آن در حوزة آموزش عالی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ميرعباسي.سيد مهدي نقدی بر تحلیل‌های طبقاتی مبتنی بر رفتار انتخاباتی طبقۀ متوسط جدید در انتخابات (با تأکید بر انتخابات ریاست جمهوری دوره‌های هفتم (1376) و نهم (1384)) [ دوره8, شماره 15 - بهار - تابستان سال 1399]
 • ميرفردي.اصغر نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها [ دوره9, شماره 16 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • ميناوند.محمدقلي اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سايبرنتيك [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]

ن

 • ناجی میدانی.علی‌اکبر دورکین و مسائل عدالت بین‌نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین‌نسلی [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نادرپور.بابک وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نامدار.مظفر بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • نبوی.سید عبدالامیر موانع توسعه علوم انسانی از منظر خردگرایی نقاد با نگاهی به ایران [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نبوی.سید عبدالامیر روان‌شناسی ناسیونالیسم مصر بر اساس تحلیل گفتمان فیلم‌های اتوبیوگرافی «یوسف شاهین» [ دوره16, شماره 30 - پاییز - زمستان سال 1400]
 • نجاتي حسيني.سيدمحمود بازخوانی فلسفه سیاسی سقراط تاريخي/ افلاطوني [ دوره2, شماره 2 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نجف پور.سارا نامه‌اي براي ايران؛ بررسي نسبت دين، سياست و ايران‌گرائي در نامه تنسر به گشنسپ در چارچوب آراي ماكياولي [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نجف‌ پور.سارا بررسی تطبیقی امکانات نظری کاربردی شدن نظریه‌های تنوع فرهنگی (لیبرالیسم، پسالیبرالیسم، نسبی‌گرایی و باهمادگرایی) [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نجف‌ پور.سارا واکاوی امر سیاسی در فضای مجازی از منظری آرنتی [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نجف‌زاده.رضا قدرت و امر مشترک: تقدم قدرت بر حق در فلسفۀ سیاسی اسپینوزا [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نجف‌زاده.مهدی تبیین روابطِ دولت و جامعه: از چهارچوب‌های یک‌سویه تا پیوندهای متقابل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نجف‌زاده.مهدی مؤلفه‌های اندیشه سیاسی مکتب هرات در منظومه فکری مولانا عبدالرحمان جامی [ دوره17, شماره 32 - پاییز - زمستان سال 1401]
 • نجف‌زاده.مهدی سیر مفهومی تحدید قدرت در اندیشۀ ‌سیاسی عصر قاجار (فرایند گذار از سلطنت استبدادی به سلطنت مشروطه) [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نجفی.داوود تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نجفی.شهلا نظریۀ انقلاب در منشور جامعه‌شناسی تاریخی روابط بین‌الملل [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نریمان.سعید مدل چندلایۀ تحلیل انتخابات یازدهم ریاست جمهوری [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نریمان.سعید گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن » [ دوره12, شماره 23 - بهار - تابستان سال 1397]
 • نریمان.سعید شهروندی به مثابه دلالت هنجاری توسعه فراستمند [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نساج.حميد جهانی شدن و هویتِ اقوام ایراني با تأکید بر مؤلفه‌های زبان و آداب و رسوم* [ دوره3, شماره 5 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نساج.حميد تحلیل و ارزیابی تنوع و تساهل در اندیشه سیاسی جان رالز [ دوره11, شماره 21 - بهار - تابستان سال 1396]
 • نصر.مهدی ایده‌ای غیر توتالیتر از «جمعی‌بودگی» انسان [ دوره9, شماره 17 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نصیرزاده.محمد راست افراطی و آفرینش جغرافیای تخیلی اسطوره‌ای اروپا؛ رویکرد چرخش تصاویر میچل [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]
 • نظری.علی اشرف تحليل جامعه‌شناسي سياسي از چشم‏انداز گفتماني: منطق و برآيندهاي معرفت‌شناختي [ دوره7, شماره 13 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظری.علی اشرف اضطراب و نقش آن در کنش سياسي (مطالعۀ موردي: دانشجويان پسر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران) [ دوره11, شماره 20 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نظري.علي‌اشرف گفتمان هويتي احیاگري اسلامی: تأملي در زمينه‌ها و انديشه‌ها [ دوره4, شماره 6 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظري.علي‌اشرف تاريخ‏نگاري، ايدئولوژي‌پردازي و ضرورت توليد انديشه بومي: آينده انديشه سياسي غرب در ايران [ دوره5, شماره 8 - بهار - تابستان سال 1399]
 • نظري.علي‌اشرف روان‌شناسی توده‌ها و بازاندیشی در دیدگاه‌های پساسیاسی: ابعاد فرانظری دیدگاه «الیاس کانتّی» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نظري.علي‌اشرف ایدة «کارل لُویت» دربارة مبانی الهیاتیِ اندیشة تاریخی- سیاسی «روشنگری» در بستر سنت ضدروشنگری آلمانی و منتقدان آن [ دوره15, شماره 28 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نعمتی.عادل از ذات‌گرایی تا پیوندگرایی تاریخی: سهم شرق در سامان نظری تحلیل تمدنی از منظر جامعه‌شناسی تطبیقی [ دوره18, شماره 33 - بهار - تابستان سال 1402]
 • نوازني.بهرام مطلق‌گرايي و نسبي‌گرايي فمينيستي در ميان زنان شهرنشين ايراني [ دوره2, شماره 3 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نوذری.محمد اسماعیل واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نوری(نویسنده مسوول).*مختار بررسی تطبیقی اندیشه‌های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی [ دوره12, شماره 22 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • نوریان دهکردی.نگین روان‌شناسی توده‌ها و بازاندیشی در دیدگاه‌های پساسیاسی: ابعاد فرانظری دیدگاه «الیاس کانتّی» [ دوره14, شماره 26 - پاییز - زمستان سال 1399]

و

 • واعظی نژاد.محمد تبیین روندهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با استفاده از تئوری محرومیت نسبی [ دوره10, شماره 19 - بهار - تابستان سال 1399]
 • وحدتی.حمید امکان ساخت رژیم‌های زیست‌محیطی بین‌المللی بر اساس رویکرد نهادگرایی نولیبرال [ دوره17, شماره 31 - بهار - تابستان سال 1401]

ه

 • همتی.محبوبه دولت پریبندال : چارچوبی تئوریک برای فهم فساد سیاسی [ دوره14, شماره 27 - بهار - تابستان سال 1399]

ی

 • یاکیده.کیکاوس نقش قدرت، هم‏خیال‏سازی و افراطی‏گری در خلق هویت انسانی [ دوره13, شماره 24 - پاییز - زمستان سال 1399]
 • یاور.مجتبی الاهیّات سیاسی ماکیاولی؛ جست‌وجوی مبانی متافیزیکی اندیشۀ سیاسی ماکیاولی [ دوره7, شماره 12 - پاییز - زمستان سال 1399]