• صفحه اصلی
  • نسبت میان مفهوم داوری در الهیات مسیحی و نظریۀ حاکمیت مدرن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980418190688 بازدید : 2837 صفحه: 81 - 107

20.1001.1.20085796.1399.12.28.5.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط