ابراهيم متقي استاد
دکترا
استاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران