مدير مسئول

مصطفی سمیعی نسب استادیار
msamieenasab@gmail.com دکترا

سردبیر

دکتر جهانگیر کرمی دانشیار
JKarami@ut.ac.ir دکترا

هیئت تحریریه

حميد احمدي استاد
دکترا
محمود كتابي استاد
دکترا
الهه كولايي استاد
دکترا
محمدرضا تاجيك استاد
دکترا
حسين سليمي استاد
دکترا
محمدباقر حشمت‌زاده دانشیار
دکترا
ابراهيم متقي استاد
دکترا
حميرا مشيرزاده استاد
دکترا
عباس منوچهري دانشیار
دکترا
سيدعليرضا حسيني بهشتي استادیار
دکترا
جهانگير كرمي دانشیار
دکترا
مسعود غفاري دانشیار
دکترا
فرهنگ رجایی استاد
دکترا
1
محمدعلي توانا دانشیار
دکترا
گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
وحید سینائی دانشیار
دکترا
دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی مهدوی استاد
دکترا
استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا

مدیر داخلی

مریم بایه دانشجو
m_bayeh@yahoo.com کارشناسی ارشد