• صفحه اصلی
  • واکاوی خشونت سیاسی از منظر دلاپورتا: خشونت پنهان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970711164718 بازدید : 1350 صفحه: 53 - 76

20.1001.1.20085796.1401.17.32.2.4

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط