• صفحه اصلی
  • زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139412101026361276 بازدید : 6188 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط