• صفحه اصلی
  • زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان

اشتراک گذاری

آدرس مقاله