• صفحه اصلی
  • تحليل گفتمانی: ايدئولوژي يا روش؟ تأملاتی درباره مبانی فلسفی- ایدئولوژیک تحلیل گفتمانی «میشل فوکو»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1400102933513 بازدید : 198 صفحه: 133 - 157

20.1001.1.20085796.1401.17.32.8.0

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط