• صفحه اصلی
  • تحلیل روان‌کاوی دوگانۀ اقتدارگریزی- اقتدارپذیریِ سازمان مجاهدین خلق

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 2021030415775 بازدید : 718 صفحه: 215 - 246

20.1001.1.20085796.1401.17.31.8.8

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط