مقاله


کد مقاله : 1397012923155101676

عنوان مقاله : «خود» و «دیگری» در اندیشه مهدی بازرگان

نشریه شماره : 26 فصل پاییز - زمستان 1398

مشاهده شده : 253

فایل های مقاله : 233 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمزه عالمی چراغعلی hz.alemi@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سیدعلیرضا حسینی بهشتی a.hosseinibeheshti@modares.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

رابطه مطلوب «خود» و «دیگری» به ¬معنای مواجهه بیناسوژگی، رویکردی انتقادی به مدرنیته است و به دفاع از انسان در مقابل سیطره عقل ابزاری مدرن می‌پردازد. این موضوع از سوی متفکران فلسفه وجودی ارائه شده و «مارتین بوبر»، صورت¬بندی نسبتاً روشنی از آن ارائه می¬کند. بررسی این موضوع در تفکرات نواندیشان دینی که نگاه انتقادی به مدرنیسم دارند، اهمیت دارد. «مهدی بازرگان» به¬ عنوان یکی از نواندیشان دینی متقدم، در جهت مسئله اصلی¬اش که پیوند دین و مدرنیته است، بر اساس انسان¬شناسی دینی¬اش، سوژه ایرانی را با رویکردی معنوی برمی¬افرازد و به این ترتیب ارتباط مبنایی میان انسان دینی با مفاهیم مدرن برقرار می¬کند. این ارتباط در نوع مواجهه «خود» و «دیگری» در تفکر او نمود روشنی دارد. بازرگان، «انسان الهی- اجتماعی» را در کانون تفکر خود قرار می¬دهد و از این جهت مقوّمات مواجهه مطلوب «خود» و «دیگری» و همزمان پیوند مناسب¬تر انسان دینی با دنیای مدرن را فراهم می¬کند.