مقاله


کد مقاله : 1396082114329039

عنوان مقاله : تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن»

نشریه شماره : 25 فصل بهار - تابستان 1398

مشاهده شده : 295

فایل های مقاله : 228 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی رنجبرکی a.ranjbaraki@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی، یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کلان است و ایجاد شرایط مناسب برای شکل¬گیری و رشد آن از الزامات ضروری برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشور، رفع مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش تلاش شده که با رویکرد اقتصاد نهادگرایی «هاجسن»، موانع و مشکلات کلان موجود در نظام سیاسی و ساختار حاکمیتی در فرآیند شکل¬گیری سرمایه¬گذاری مولد توسط بخش خصوصی تبیین و تحلیل شود. در رویکرد نظری هاجسن، وجود دوگانه¬ها و تضادها عامل و محرک شکل¬گیری تکامل اجتماعی و تغییرات اقتصادی است و شرایط نهادی و محیطی موجود جامعه نشان می¬دهد که این دوگانه¬ها موجب پیشرفت و یا پسرفت جامعه می¬شود. در این مطالعه به بررسی چهار تضاد نهادی ترجیح برنامه¬های کوتاه¬مدت بر برنامه¬های بلندمدت، وجود تضادها و برخوردها در ساختار بوروکراسی و حاکمیتی، تصمیم¬سازی ارزشی - ایدئولوژیک و رقابت مخرب بخش بازرگانی با بخش صنعت پرداخته شده است و نقش و تأثیر آنها در شکل¬ نگرفتن سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی تبیین شده است. بررسی تضادهای شکل¬گرفته در عرصه سیاسی و ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران نشان می¬دهد که فضای سرمایه¬گذاری مولد اقتصادی در اقتصاد ایران نامناسب است و تداوم این امر به تداوم رکود اقتصادی می¬انجامد.