مقاله


کد مقاله : 1396060197407677

عنوان مقاله : گذار به دموکراسی و فراز و فرود منازعۀ قومی

نشریه شماره : 21 فصل بهار - تابستان 1396

مشاهده شده : 643

فایل های مقاله : 278 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمید علی‌پور h.alipur@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 احمد رضايي arezaiim@yahoo.com دانشیار دکترا
3 علي کريمي (مله) Akm102000@yahoo.com استاد دکترا

چکیده مقاله

منازعۀ قومی و عوامل مرتبط با آن، یکی از پرسمان¬های عمدۀ¬ نحله¬های مختلف علوم اجتماعی، به¬ویژه در چندین دهۀ اخیر بوده است. هم¬زمانی تحولات منازعۀ قومی و فرآیند گذار به دموکراسی، به¬ویژه پس از نیمه دوم قرن بیستم، مطالعات جامعه¬شناسی سیاسی منازعه قومی را به این مسئله متمرکز ساخته ¬است که گذار به دموکراسی، چه شرایط و بسترهایی را برای تحولات منازعۀ قومی فراهم می¬کند. مهم¬تر اینکه گذار به دموکراسی ¬¬الزاماً با منازعه قومی توأمان است، یا اینکه فرآیند گذار می¬تواند به¬واسطه ترویج مذاکرۀ سیاسی در حکومت¬های دموکراتیک نوین، فرصتی برای پیشگیری از منازعات قومی مهیا ¬کند؟ با توجه به نبود پژوهش¬های تئوریک در¬ این زمینه، ما در این مقاله با بهره¬گیری از تحلیل کیفی، به مطالعۀ شرایطی پرداخته¬ایم که طی آن، گذار به دموکراسی هم بستری برای تعدیل منازعات قومی مهیا می¬کند و هم منجر به تشدید آن می¬شود. راهبردهای نهادی ممانعت از منازعۀ قومی، منازعۀ قومی و نشو¬ونمای رویه¬های دموکراتیک و رفتارشناسی رژیم¬های اقتدارگرا در باب تنوع قومی از دیگر موضوعات مورد مداقه¬ ما در این پژوهش بوده است.