مقاله


کد مقاله : 139412101444151318

عنوان مقاله : تحلیل گفتمانی آپارتاید در اسراییل

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1394

مشاهده شده : 708

فایل های مقاله : 299 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمدحسن شیخ الاسلامی Mhsheikh@gmail.com استادیار دکترا
2 صارم شیراوند Sarem_Shiravand@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد
3 ميلاد اديب سرشكي Milad.Adib@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

مقالۀ¬ پیش رو با عبور از نظریات لیبرال و مارکسیستی، قصد دارد در پرتو تجزیه و تحلیل گفتمانی، ماهیت سیاست¬های آپارتایدی را در سال‌های 1948 تاکنون را در سرزمین¬های اشغالی بررسی کند. این مقاله بر آن است تا به این پرسش پاسخ دهد که روند مفصل¬بندی و شکل¬گیری گفتمان آپارتاید در اسراییل به چه صورت بوده است؟ فرضیۀ پژوهش عبارت است از اینکه گفتمان آپارتايد در اسراییل در زمان مفصل¬بندي خود، از هم¬ارزي و هويت¬سازي از طريق اتکا به دين يهود به عنوان يک ابزار براي دستيابي به مصالح سياسي خود بهره جست. این گفتمان در پي ايجاد يک نظام معنايي جديد از طريق پيوند هويت¬هاي مختلف در يک پروژۀ مشترک بوده است. بر اين اساس نظم اجتماعي ايجاد شده از عناصر متفاوت و پراکنده تشکيل شده ¬است. اين عناصر متفاوت و پراکنده، متشکل از همان عناصر خارجي و نيروهاي مهاجري هستند که در فلسطين سکني گزيدند. در حقیقت صهيونيسم، هويت¬هاي شناور و عناصر رهاشدۀ يهودي را با ايجاد مکانيزم¬هاي قدرت در جهت مشروعيت¬سازي و غيريت¬آفريني براي توليد و ايجاد نظام معنايي و هويت در سرزمين¬هاي اشغالي منسجم¬ کرده است.