مقاله


کد مقاله : 139411281413181118

عنوان مقاله : نظريه انتقادي جديد: فراسوي پست مدرنيسم و انديشه پسا انتقادي

نشریه شماره : 6 فصل تابستان 1388

مشاهده شده : 564

فایل های مقاله : 151 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 جهانگير معيني علمداري Moini1342iran@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

در اين مقاله درباره نظريه انتقادي جديد بحث شده است. اين رويكرد در پاسخ به شبهه¬هاي پست مدرنيسم بر تفكر انتقادي و به منظور بازگشت به سنت اوليه مكتب فرانكفورت مطرح شده است. هدف اصلي صاحبان اين نظريه، به چالش كشيدن شكاكيت و بدبيني نگرش پسا انتقادي پست مدرنيسم و احياي تفكر راديكال است. نظريه انقادي جديد، اهميت و ضرورت انطباق با شرايط جديد را تشخيص داده است. اين نظريه مي¬خواهد به اصول پايبند بماند، بي¬آنكه ضرورت بازنگري در نظريه¬هاي مكتب فرانكفورت را نايده بگيرد. اين طرز تلقي، نظريه انتقادي جديد را به سمت دفاع از اصل «تداوم در عين تغيير» سوق داده است. اين ديدگاه از ارائه يك راه حل راديكال براي نقد سرمايه¬داري متأخر، فراسوي تفكر پسا انتقادي و پست مدرنيسم، دفاع مي¬كند و در عين حال ملاحظات جديدي را در برنامه خود گنجانده است.