دکتر جهانگیر کرمی دانشیار
JKarami@ut.ac.ir دکترا
دانشیار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران