محمدعلي توانا دانشیار
دکترا
گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز