مجتبی مهدوی استاد
دکترا
استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا استاد بخش مطالعات اسلامی دانشگاه آلبرتا کانادا