حميرا مشيرزاده استاد
دکترا
استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران