محمود كتابي استاد
دکترا
استاد علوم سياسي دانشگـاه اصفهـان