• صفحه اصلی
  • کلان‌الگوهای حکمرانی در ایران معاصر؛ عبور از حکمرانی پادشاهی به نوآیین حکمرانی بر پایه فنون رؤیت‌پذیری و کنترلی (از عباس‌میرزا تا امیرکبیر)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 1402030942471 بازدید : 361 صفحه: 223 - 259

نوع مقاله: پژوهشی