• صفحه اصلی
  • نظریۀ استبداد ‌شرقی و ماهیت دولت و جامعه در ایران پیشامدرن

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13990711249943 بازدید : 4312 صفحه: 329 - 367

20.1001.1.20085796.1399.12.28.14.5

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط