• صفحه اصلی
  • وقف و کارکرد مشارکت سیاسی در ایران معاصر؛ مطالعه‌ای از منظر نهادگرایی جدید

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981008204379 بازدید : 1454 صفحه: 327 - 359

20.1001.1.20085796.1401.17.32.4.6

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط