لیست داوران   شماره28 سال15

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Medenly
1 وحید  سینائی Sinaee@um.ac.ir دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
2 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
3 سیدخدایار مرتضوی skmortazavia@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
4 منصور میراحمدی m_mirahmadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
5 عباس  منوچهری Amanoocheri@yahoo.com استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
6 محمدعلي  توانا tavana.mohammad@yahoo.com دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
7 شروین  مقیمی زنجانی Moghimima@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
8 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com عضو هیات علمی دانشگاه استاد دکترا
9 علی کریمی مله Akm102000@yahoo.com دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
10 محمد تقی  قزلسفلی m.t.ghezel@gmail.com دانشگاه مازندران استاد دکترا
11 گیتی پورزکی gitipoorzaki@yahoo.com هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
12 دكتر احمد خالقي‌دامغاني dr.khaleghi@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
13 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
14 مسعود غفاری ghaffari@modares.ac.ir دانشیار علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
15 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com دانشگاه تربیت مدس استاد دکترا
16 سمیه  حمیدی somaye.hamidi@birjand.ac.ir علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
17 سید علی میرموسوی mirmoosavi@gmail.com علوم سیاسی استاد دکترا
18 علي‌اشرف  نظري Nazarian2004@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
19 محمد  کمالی زاده mohammadkamalizadeh@gmail.com پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
20 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا