• صفحه اصلی
  • تحلیل استعاره‌های طرد زنان از عرصه سیاست در اندرزنامه‌های سده میانه

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981201225538 بازدید : 2557 صفحه: 139 - 160

20.1001.1.20085796.1399.12.28.11.2

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط