مقاله


کد مقاله : 139607301459258667

عنوان مقاله : تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان

نشریه شماره : 22 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 877

فایل های مقاله : 275 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیدجواد امام جمعه زاده javad@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا
2 علی علی‌حسینی ali.alihosseini@ase.ui.ac.ir استادیار دکترا
3 احسان کاظمی e.kazemi.p@gmail.com استادیار دکترا
4 علیرضا آقاحسینی a.aghahosseini@ase.ui.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

رویکردهای رایج نظریۀ سیاسی را متهم به نادیده گرفتن واقعیت سیاسی، فاقد پروبلماتیک واقعی و بیشتر مشمول حیثیتی انتزاعی و متافیزیکی تفسیر می‌کنند. پژوهش حاضر مقابل این دیدگاه است و تلاش دارد نظریه سیاسی را درگیر و مشغول واقعیت سیاسی تفسیر کند. بدین منظور این پژوهش در نظر دارد درکی گفتمانی از نظریه سیاسی یونان باستان و رابطۀ آن با کنش سیاسی -به عنوان معیار و ملاک واقعیت سیاسی- ارائه دهد. نویسندگان بدین منظور ابتدا به تبارشناسی شرایط ظهور نظریه سیاسی در یونان باستان می‌پردازند. سپس با گزینش مفهوم پولیس به‌ عنوان دال مرکزی نظریه سیاسی یونان باستان به تشریح چرایی مرکزیت و محوریت این مفهوم پرداخته می‌شود. در قسمت بعد تلاش می‌شود که رابطۀ گفتمانی پولیس با عناصر بنیادین نظریه سیاسی یونان باستان آشکار شود. در آخرین بحث به کیفیت و چگونگی رابطه نظریه سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان اشاره می‌شود. این پژوهش در فرآیند اثبات مدعای خود از مفروضات نظریه تحلیل گفتمان بهره می‌برد.