مقاله


کد مقاله : 139508191252263906

عنوان مقاله : بررسی جایگاه مفهوم سرمایۀ اجتماعی در پارادایم‌های سه‌گانۀ توسعه (نوسازی، وابستگی، نظام جهانی)

نشریه شماره : 19 فصل بهار - تابستان 1395

مشاهده شده : 740

فایل های مقاله : 358 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید عطار s.attar@yazd.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

این نوشتار می¬کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در کدام¬یک از پارادایم¬های اصلی توسعه (نوسازی، وابستگی و نظام جهانی)، به مفهوم سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه¬های آن توجه شده است؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا تعريفي جامع از سرمایۀ اجتماعی ارائه می¬شود. سپس با در نظر گرفتن این تعریف و با روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار جمع¬آوری اطلاعات و داده¬ها از منابع موجود کتابخانه¬ای، آثار برجسته¬ترین اندیشمندان این سه پارادایم بررسی می¬شود. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که سرمایۀ اجتماعی، در گرایش¬های متأخر پارادایم نوسازی به دلیل نگرش معطوف به نیروها و عوامل داخلی (درون‌نگری) و اهمیت دادن به متغیرهای فرهنگی و اجتماعی در روند توسعۀ کشورها، تا حدی مورد توجه قرار گرفته است. اهتمام نسبی پارادایم نوسازی به مفهوم سرمایۀ اجتماعی، از نقاط قوت آن محسوب شده و تداوم آن در عصر طلایی سرمایه اجتماعی را ممکن کرده است.