مقاله


کد مقاله : 13941210113521300

عنوان مقاله : نقد فلسفی جوهرگرایی فرهنگی در نظریۀ برخورد تمدن‌ها

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1393

مشاهده شده : 693

فایل های مقاله : 236 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 اصغر ميرفردي as_mirfardi@mail.yu.ac.ir دانشیار دکترا
2 علیرضا سمیعی اصفهانی asamiei@yu.ac.ir استادیار دکترا
3 آرش موسوی arashmsv58@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده مقاله

این مقاله به نقد فلسفی نظریۀ برخورد تمدن¬ها پرداخته است، که نظریۀ مهمی در گفتمان حاضر در روابط بین¬الملل محسوب می¬شود. طبق نظریۀ «هانتینگتون»، جهان را می¬توان به تمدن¬های متمایز تقسیم کرد و ارزش¬های تمدنی، تعیین¬کنندۀ نوع برخورد کشورها با یکدیگر است. با انتخاب نقد فلسفی به ¬عنوان رویکرد نظری و روش¬شناختی، متن نظریۀ هانتینگتون تجزیه و تحلیل شد. در این نظریه، ایدئولوژی جوهرگرایی فرهنگی به دو شکل قرار دارد: اول، مجموعه¬ای از ارزش¬های بنیادی وجود دارد که به¬طور تغییرناپذیری با گذشت زمان نیز حائز اهمیّت باقی می¬ماند. دوم، بسیاری از افراد با پیشینۀ نژادی مشترک حتی در صورت مهاجرت، به این ارزش¬ها متوسل شده و در مواقع بحران، کشورهای خویشاوند و مهاجران با هم متحد می¬شوند. یافته¬ها نشان می‌دهد رهبران و سیاست¬هایشان بیش از باورهای فرهنگی نهان در تعاملات و تحولات سیاسی تعیین¬کننده هستند. زمانی که ارزش¬های فرهنگی، تعیین¬کنندۀ کنش¬های رهبران سیاسی تلقی شود، اهمیت رهبری و قدرت نظارتی ملت¬ها نادیده و کم ¬اهمیت انگاشته می¬شود.