مقاله


کد مقاله : 139412091150161256

عنوان مقاله : اینترنت و رادیکال دموکراسی: درآمدی بر شکل‌گیری رادیکال دموکراسی مجازی

نشریه شماره : 13 فصل بهار - تابستان 1392

مشاهده شده : 832

فایل های مقاله : 243 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 میثم قهرمان Meisam.ghahreman@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 مجید عباس‌زاده مرزبالی M.a.marzbali@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

دموکراسی کثرت¬گرای رادیکال لاکلائو و موفه راهی است برای خاتمه دادن به هر گونه اندیشة ذاتی دربارة زندگی سیاسی؛ راهی که در آن قدرت‌های پراکنده، هژمونی¬های موازی و در نتیجه گفتمان¬های متعدد شکل می¬گیرد. گفتمان¬هایی که توانایی اقناع و اشباع¬کنندگی گزاره¬های آنها می¬تواند آنهـا را به گفتمـان هژمـونیک تبـدیل نماید. اما آنچه در این دموکراسی رادیکال پراهمیت جلوه می‌نماید آن است که در نتیجة توسعة فرهنگی ناشی از پست مدرنیسم و بازی¬های گفتمانی باید غیریت و تکثر موجود در جامعه در شکل رقابت حفظ شود. نگارندگان معتقدند که بر خلاف دنیای واقعی، درون فضای مجازی امکان تحقق چنین رقابتی فراهم می¬گردد. از اینرو در این نوشتار از آن به رادیکال دموکراسی مجازی یاد می¬گردد؛ رادیکال دموکراسی¬ای که توانایی بسیاری برای تأثیرگذاری در زندگی اجتماعی و سیاسی دارد. در نتیجه سؤال اصلی این مقاله که درصدد پاسخ به آن هستیم، این است که اینترنت چگونه باعث شکل¬دهی و تحقق رادیکال دموکراسی مجازی می¬شود؟ فرضیة نوشتار حاضر این است که فضای مجازیِ اینترنت با ویژگی¬های منحصر به ¬فردی نظیر ابرمتنی، ابرشبکه¬ای، کنش تعاملی و تمرکززدایی قدرت رسانه¬ای که به وسیلة دو ویژگی امکان دست¬یابی به هویت مجازی و امکانات تخصصی و فنی غیر انحصاری اینترنت تضمین می¬گردد، توانایی شکل¬دهی به رادیکال دموکراسی مجازی را دارد.