فهرست داوران   شماره30 سال16

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 محمدعلي  توانا tavana.mohammad@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
2 حجت  کاظمی hkazemi57@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
3 وحید  سینائی Sinaee@um.ac.ir دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
4 سید رضا  شاکری sr.shakeri@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
5 علي‌اشرف  نظري Nazarian2004@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
6 علی اشرف نظری aashraf@ut.ac.ir دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران دانشیار دکترا
7 گیتی پورزکی gitipoorzaki@yahoo.com هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
8 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
9 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
10 سیدمحسن علوی پور alavipour@ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
11 علي‌اصغر  قاسمي سیانی Ghasemi_aliasghar@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
12 سیدخدایار مرتضوی skmortazavia@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
13 سید علیرضا حسینی بهشتی abeheshti2002@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
14 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استادیار دکترا
15 مجتبي مقصودي maghsoodi42@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
16 شروین  مقیمی زنجانی Moghimima@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
17 احمد  بستانی Ahmad.bostani@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
18 سید علی میرموسوی mirmoosavi@gmail.com علوم سیاسی استاد دکترا
19 سيد محسن علوي‌پور m.alavipour@gmail.com استادیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا