فهرست داوران   شماره28 سال15

# نام و نام خانوادگی وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه ORCID Publons Mendeley
1 وحید  سینائی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
2 خسرو قبادي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
3 سیدخدایار مرتضوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
4 منصور میراحمدی دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
5 عباس  منوچهری استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
6 محمدعلي  توانا دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
7 شروین  مقیمی زنجانی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
8 ایرج رنجبر استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استادیار دکترا
9 علی کریمی مله دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
10 محمد تقی  قزلسفلی دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
11 گیتی پورزکی هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
12 دكتر احمد خالقي‌دامغاني حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
13 مهدی سعیدی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
14 مسعود غفاری دانشیار علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
15 زينب  صابرپور استادیار دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
16 سمیه  حمیدی علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
17 سید علی میرموسوی علوم سیاسی استاد دکترا
18 علي‌اشرف  نظري دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
19 محمد  کمالی زاده پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
20 سعید عطار دانشگاه یزد استاد دکترا