فهرست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات شناسه پژوهشگر (ORCID) Publons Mendeley
1 حسن  آب‌نیکی habniki@yahoo.com استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
2 گیتی پورزکی gitipoorzaki@yahoo.com هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی استادیار دکترا
3 محمدرضا  تاجيك dr_mohammadrezatajik@yahoo.com دانشگاه شهيد بهشتي استاد دکترا
4 جهانگیر کرمی JKarami@ut.ac.ir دانشیار روابط بين‌الملل دانشگاه تهران دانشیار دکترا
5 الهه  کولایی ekolaee@ut.ac.ir استاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
6 محمدعلي  توانا tavana.mohammad@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز دانشیار دکترا
7 علي‌اشرف  نظري Nazarian2004@yahoo.com دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران استاد دکترا
8 احمد  بستانی Ahmad.bostani@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
9 شروین  مقیمی زنجانی Moghimima@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
10 مرتضی  بحرانی mortezabahrani@gmail.com دانشیار پژوهشکده علوم انسانی دانشیار دکترا
11 وحید  سینائی Sinaee@um.ac.ir دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسي مشهد دانشیار دکترا
12 سید رضا  شاکری sr.shakeri@gmail.com استادیار گروه علوم سیاسی، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاددانشگاهي استادیار دکترا
13 علي‌اصغر  قاسمي سیانی Ghasemi_aliasghar@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی استادیار دکترا
14 علی کریمی مله Akm102000@yahoo.com دانشکده حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
15 حميرا  مشیرزاده hmoshir@ut.ac.ir استاد روابط بين‌الملل دانشگاه تهران استاد دکترا
16 ایرج رنجبر Iraj_ranjbar79@yahoo.com استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه استادیار دکترا
17 محمد عابدی اردکانی Maa1374@gmail.com دانشیار گروه حقوق، علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد دانشیار دکترا
18 حجت  کاظمی hojjatk@gmail.com استاد دکترا
19 علی اشرف نظری aashraf@ut.ac.ir دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه تهران دانشیار دکترا
20 سید اصغر  کیوان حسینی A.keivan.ir@gmail.com استاد گروه روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی استاد دکترا
21 سيد محسن علوي‌پور m.alavipour@gmail.com استادیارپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
22 حجت  کاظمی hkazemi57@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
23 محمد  کمالی زاده mohammadkamalizadeh@gmail.com پژوهشگکاه علوم انسانی استاد دکترا
24 حسین نوروزی norooziutir@ut.ac.ir استاد دکترا
25 قدير نصري Nasrister@gmail.com استاد دکترا
26 سید علی میرموسوی mirmoosavi@gmail.com علوم سیاسی استاد دکترا
27 منصور انصاري m.ansari51@gmail.com استاد دکترا
28 مهدی براتعلي‌پور Baratalipour@yahoo.com استاد دکترا
29 سعید بینای مطلق said_binayemotlagh@yahoo.fr استاد دکترا
30 محمد توحيدفام tohidfam_m@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی استاد دکترا
31 عبدالرسول حسني‌فر hasanifar@gmail.com استاد دکترا
32 حمید احمدی hahmadi@ut.ac.ir استـاد علوم سياسي دانشگـاه تهـران استاد دکترا
33 سيده مطهره حسيني Ma_hoseyni@yahoo.com استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور-البرز استادیار دکترا
34 سید علیرضا حسینی بهشتی abeheshti2002@yahoo.com علوم انسانی استاد دکترا
35 يوسف خان محمدی khanmohammadi1@gmail.com استاد دکترا
36 تهمينه شاوردي T.shaverdi@yahoo.com دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی دانشیار دکترا
37 آوات عباسی awat.mazda@gmail.com استاد دکترا
38 عليرضا صدرا Alirezasadra@gmail.com حقوق و علوم سیاسی استاد دکترا
39 سعید عطار s.attar@ut.ac.ir دانشگاه یزد استاد دکترا
40 خسرو قبادي kh.di.ta@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی استادیار دکترا
41 بخشعلی قنبری bghanbari768@gmail.com دانشگاه آزاد تهران مركز استاد دکترا
42 مصطفی  گرجی gorjim111@yahoo.com دانشگاه پیام نور استاد دکترا
43 محمد مهدي مجاهدي Mm.mojahedi@gmail.com استاد دکترا
44 سيدعلي محمودي mahmoudi3000@gmail.com دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه استاد دکترا
45 سیدخدایار مرتضوی اصل mortazavia@yahoo.com استاد دکترا
46 اصغر احمدی ahmadi.asghar@gmail.com استادیار جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
47 دكتر احمد خالقي‌دامغاني dr.khaleghi@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران استاد دکترا
48 دكترابوالفضل دلاوري Abdelavari@gmail.com دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
49 سیدمحسن علوی پور alavipour@ihcs.ac.ir پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
50 سیدحسن میرفخرائی for501520@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبایی استاد دکترا
51 سمیه  حمیدی somaye.hamidi@birjand.ac.ir علوم سیاسی دانشگاه بیرجند دانشیار دکترا
52 محمد تقی  قزلسفلی m.t.ghezel@gmail.com دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران دانشیار دکترا
53 سیدابراهیم سرپرست سادات sarparastsadat@gmail.com استادیار دانشگاه علامه طباطبایی استادیار دکترا
54 بیژن عبدالکریمی Abdolkarimi12@gmail.com استاد دکترا
55 سیدخدایار مرتضوی skmortazavia@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب استادیار دکترا
56 گارینه کشیشیان g.keshishyan71@gmail.com استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب استادیار دکترا
57 بهاره سازمند bsazmand@ut.ac.ir حقوق و علوم سیاسی دانشیار دکترا
58 رضا سیمبر rezasimbar@hotmail.com دانشگاه گیلان استاد دکترا
59 محمود کتابی mketabi840@yahoo.com استاد علوم سياسي دانشگـاه اصفهـان استاد دکترا
60 حسین سلیمی hoseinsalimi@yahoo.com استاد دکترا
61 سیدمحمدعلی حسینی زاده hosainizadah@gmail.com استادیار اقتصاد و علوم سیاسی / علوم و اندیشه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی استادیار دکترا
62 سید محمد علی تقوی sma_taghavi@yahoo.com دانشگاه علامه طباطبائی دانشیار دکترا
63 عبدالرحمن حسنی فر hassanifar@yahoo.com عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استاد دکترا
64 اصغر افتخاری eftekhariasg@gmail.com دانشيار گروه علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع) دانشیار دکترا
65 مهدی سعیدی mehdesaedi@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
66 محمد محمودی mahmoodi.mhmd@yahoo.com استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی استادیار دکترا
67 امیر روشن roshan@yazd.ac.ir استادیار گروه علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد استادیار دکترا
68 علی کریمی مله akm10@umz.ac.ir دانشگاه مازندران استاد دکترا
69 مرتضي بحراني Mortezabahrani@yahoo.com دانشیار گروه مطالعات آینده‌نگر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم دانشیار دکترا
70 خلیل اله سردارنیا kh_sardarnia@yahoo.com استاد گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شیراز استاد دکترا
71 الهام رسولی ثانی آبادی rasooli@yazd.ac.ir دانشیار گروه علوم سیاسی و تاریخ دانشگاه یزد دانشیار دکترا
72 حسین سلیمی salimi@atu.ac.ir استاد روابط بين‌الملل دانشگاه علامه‌طباطبايي استاد دکترا
73 علي‌اكبر عليخاني Aliakbaralikhani@gmail.com دانشیار گروه مطالعات غرب آسیا و آفریقای شمالی دانشگاه تهران دانشیار دکترا
74 محمد جواد چیت ساز j.chitsaz@gmail.com پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
75 رضا  سيمبر Simbar@Guilan.ac.ir دانشگاه گيلان استاد دکترا
76 منصور  ساعی Msaei58@gmail.com استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی استادیار دکترا
77 مسعود آريايي‌نيا Masoudary@gmail.com استاد دکترا
78 مجتبي مقصودي maghsoodi42@yahoo.com عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی دانشیار دکترا
79 علیرضا خسروی alikhsrvi@gmail.com استاد دکترا
80 نجف لك زائي Najaf_lakzaee@yahoo.com استاد دکترا
81 عزت الله پوریان porian79@gmail.com ایسپافرهنگ و ارتباطات پژوهشگاه علوم انسانی استاد دکترا
82 علي مرشدي‌زاد Alimorshedizad@yahoo.com دانشگاه شاهد استاد دکترا
83 عبدالحسين  فرزاد abdolhosein.farzad@gmail.com دانشیار دانشگاه آزاد تهران، واحد علوم و تحقیقات، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار دکترا
84 منصور میراحمدی m_mirahmadi@sbu.ac.ir دانشگاه شهید بهشتی استاد دکترا
85 زينب  صابرپور zainab_saberpoor@yahoo.com استادیار دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
86 مسعود غفاری ghaffari@modares.ac.ir دانشیار علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دانشیار دکترا
87 عباس  منوچهری Amanoocheri@yahoo.com استاد علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس استاد دکترا
88 ابوالفضل صبرآمیز sabramiz@gmail.com استادیار الهیات و فلسفه پژوهشگاه علوم انسانی جهاددانشگاهی دانش آموخته دکترا
89 مژگان محمدی mohammadi.mozhgan@gmail.com استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی استادیار دکترا
90 محمدجواد غلامرضاکاشی javadkashi@gmail.com دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی دانشیار دکترا
91 علیرضا  ذاکری alireza.zakeri@modares.ac.ir گروه جامعه شناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار دکترا
92 فرشاد شريعت farshad_shariat@yahoo.com استاد گروه معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام استاد دکترا