• صفحه اصلی
  • سیاست اخلاقی از نظریه تا عمل: درباره امکان تأسیس سیاست اخلاقی با تکیه بر فلسفه «لویناس» و تجربه «مصدّق»

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13981030214854 بازدید : 4384 صفحه: 1 - 34

20.1001.1.20085796.1399.12.28.10.1

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط