• صفحه اصلی
  • تبیین تأثیر فناوری‌های «وب 2» بر عملکرد دولت

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970114122711101465 بازدید : 3138 صفحه: 369 - 400

20.1001.1.20085796.1399.12.28.2.3

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط