جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101148241303 تأثیر جهانی‌شدن بر حقوق شهروندی در ایران
فیروز جعفری
2 139607301426188662 نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه»
آزاده شعبانی
عباس منوچهری
3 13950631741453399 گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن »
عباس منوچهري
سعید نریمان
4 13970707164604 مفهوم شهروندی در دوران میانه اروپا: فردگرایی یا جمع‌گرایی؟
سید علیرضا حسینی بهشتی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)