جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139412101110281297 رابطۀ حقیقت و سیاست در اندیشۀ فردید
مسعود غفاري
محرم طاهرخانی
حاتم قادري
2 13960316135346364 واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو
محمد اسماعیل نوذری
محمدباقر خرمشاد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)