آخرین شماره


شماره 22 سال 2
پاییز - زمستان 1396
دانلود فایل

1 - خشونت در وضع مدنی هابز: بازخوانی لویاتان ( DOI : 0)
( محمدعلي توانا - نفیسه اله دادی )
2 - از سیاست‌شناسی تا سیاست‌ورزی: هستی‌شناسی نسبت سیاست و امر سیاسی ( DOI : 0)
( فرامرز تقی‌لو )
3 - تأثیر عوامل سیاسی بر مناسبات اقتصادی ایران در دهه اول انقلاب ( DOI : 0)
( عباس حاتمی - حسین مسعودنیا - داوود نجفی )
4 - بررسی تطبیقی اندیشه‌های هابز، لاک و راولز در پرتو موقعیت فرضی قرارداد اجتماعی ( DOI : 0)
( *مختار نوری(نویسنده مسوول) - مجید توسلی رکن آبادی )
5 - اندیشه‌شناسی سیاسی الگوی نیازهای اساسی ( DOI : 0)
( مهدی مظفری نیا - عباس منوچهری - مسعود غفاری )
6 - تحلیل گفتمانی رابطۀ نظریۀ سیاسی و کنش سیاسی در یونان باستان ( DOI : 0)
( سیدجواد امام جمعه زاده - علی علی‌حسینی - احسان کاظمی - علیرضا آقاحسینی )
7 - نسبت میان از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه «هربرت مارکوزه» ( DOI : 0)
( عباس منوچهری - آزاده شعبانی )