آخرین شماره


شماره 25 سال 1
بهار - تابستان 1398
دانلود فایل

1 - تحلیل تداوم سازه‌ها و ساختارهای سیاست ایران شهری در اندرزنامه‌های ایرانی و اسلامی (مطالعه موردی: عهد اردشیر و سیاستنامه خواجه نظام‌الملک طوسی) ( DOI : 0)
( محدثه جزائی - روح الله اسلامی )
2 - مدینه فاضله افلاطونی در روایتی پارادایمی (بر پایه همپرسه جمهوری) ( DOI : 0)
( حجت زمانی راد - محمد کمالی گوکی - ابوالفضل شکوری )
3 - «لیبرال دموکراسی رادیکال»: جایگزین فوکو برای «مدرنیتۀ سیاسی» ( DOI : 0)
( علی صالحی فارسانی )
4 - اخلاق و سیاست در اندیشه سیاسی «ابوعلی احمد بن مسکویه رازی» ( DOI : 0)
( ایرج رنجبر - سمیرا غلامی )
5 - سیاست‌نامه‌نویسی و چرخش گفتمانی اندیشه سیاسی ایران؛ تحلیل کنش گفتار «سیر الملوک» ( DOI : 0)
( حمداله اکوانی )
6 - تأثیر جهانی شدن بر نهادهای مدنی در ایران ( DOI : 0)
( عباس منوچهری - فیروز جعفری - آزاده شعبانی )
7 - نسبت جهانی شدن و عدالت در اندیشه سیاسی «آنتونی گیدنز» و «امانوئل والرشتاین» ( DOI : 0)
( حسن آب نيكي )
8 - تعیین و اولویت‌بندی شاخص‌های نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت ( DOI : 0)
( خسرو قبادي )
9 - شهر مطلوب «غزالی»: آرمان‌شهری بر مدار اصلاح ( DOI : 0)
( طیبه محمدی کیا )
10 - امکان‌سنجی انطباق ویژگی‌های دولت مطلوب «هگل» با آموزه‌های دولت‌های توتالیتر نوین ( DOI : 0)
( محمد عابدی اردکانی - سید علی اصغر باقری نژاد )
11 - تحلیل انتقادي مباني عدالت سياسي «رالز» در نسبت با وضعیت آغازین ( DOI : 0)
( عبدالرسول حسنی‌فر - حمزه عالمی چراغعلی )
12 - تبیین موانع سیاسی و حاکمیتی سرمایه‌گذاری مولد بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد نهادی «هاجسن» ( DOI : 0)
( علی رنجبرکی )