آخرین شماره


شماره 24 سال 2
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - جایگاه جمهوریت در اندیشه سیاسی «محمدعلی فروغی» ( DOI : 0)
( روزبه پرهام - ایرج رنجبر )
2 - تحول مفهومی «قانون» در فرایند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( محمد کمالی زاده - امیر محمد سوری )
3 - تأثیر سرمایۀ اجتماعی شبکه بر دستیابی به مقام سیاسی ( DOI : 0)
( کیومرث اشتریان - طاهره مهرورزیان )
4 - نقش قدرت، هم‏خیال‏سازی و افراطی‏گری در خلق هویت انسانی ( DOI : 0)
( فاطمه شاه رضایی - کیکاوس یاکیده )
5 - «نوعصبیت»؛ توسعۀ مفهوم عصبیت ابن‌خلدون با نگاه به روند شکل¬گیری گروه داعش ( DOI : 0)
( احمد مهربان دافساری - منصور میراحمدی )
6 - رگه‌های استعمار در فلسفه کانت (با تکیه بر آراء اسپیوک) ( DOI : 0)
( صدیقه پورمختار - شمس الملوک مصطفوی - سید محمد مرندی )
7 - خوانش آثار «داریوش شایگان» بر مبنای مفهوم سوژه بازیگوش ( DOI : 0)
( محمد تباشیر - ابوالفضل شکوری )
8 - تحول در جنگ‌های نیابتی در دوران پساجنگ سرد و مدلول‌های آن برای رشته روابط بین‌الملل ( DOI : 0)
( حميرا مشیرزاده - حسین رضوی )
9 - واکاوی تحول مفهومی فلسفه سیاسی بر اساس دو مؤلفه حقیقت و قدرت در اندیشه اشتراوس، آرنت و فوکو ( DOI : 0)
( محمدباقر خرمشاد - محمد اسماعیل نوذری )
10 - امتناع تفکر در فرهنگ دینی؛ نقد و نظری بر آرای «آرامش دوستدار» ( DOI : 0)
( سید محمد علی تقوی - بائی فاطمه )
11 - سير تطور «لذت» در انديشه سياسي کلاسيک ( DOI : 0)
( سیدمحسن علوی پور )