آخرین شماره


شماره 23 سال 1
بهار - تابستان 1397
دانلود فایل

1 - کارآمدی به مثابه ظرفیت دولت؛ رهیافتی سیاسی به مفهوم کارآمدی ( DOI : 0)
( محمد کمالی زاده - سعید عطار )
2 - مدلی برای سنجش رابطۀ دین‌داری و فرهنگ سیاسی ( DOI : 0)
( مهدی میرزائی - علیرضا محسنی تبریزی )
3 - گفت‌وگوی با متن، تلاقی¬گاه هرمنوتیک اسکینر و گادامر ( DOI : 0)
( گیتی پورزکی )
4 - «آیزایا برلین»؛ طرح لیبرالیسم آگونیستی بر مبنای پلورالیسم ارزشی ( DOI : 0)
( سیدمجتبی تقوی نژاد - گارینه کشیشیان )
5 - بررسی انتقادی نظریۀ مالکان شخصی مشاع از منظر الگوی نظریه‌های سیاسی ( DOI : 0)
( مظفر نامدار - رضا دوستدار )
6 - بررسی نظری نقش فنّاوری‌های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی در تغییر رفتارهای سیاسی کردها ( DOI : 0)
( محمد لعل علیزاده - مسعود غفاری )
7 - نسل دوم روشن‌فکری ایرانی، دولت مطلقه و مسئله تجدد ( DOI : 0)
( حجت كاظمي )
8 - گذار از فرد کنشگر به شهروندی عاملیتی تمهیدی برای نارسایی مبانی انسانی¬شناسی رهیافت قابلیت «آمارتیا سن » ( DOI : 0)
( عباس منوچهري - سعید نریمان )
9 - معنای حاکمیت در اندیشة «هابز» بر اساس تفسیر او از کتاب مقدس ( DOI : 0)
( حسن قاسمی - ابوالفضل شکوری )
10 - نسبت میان حقیقت و سیاست: خوانشی نئوپراگماتیستی ( DOI : 0)
( مسعود اخوان کاظمی - محمد کریم محمدی )
11 - احساس محروميت نسبي در ميان قوم بلوچ و تأثير آن بر خشونت سياسي ( DOI : 0)
( يعسوب اصغري نياري - رضا محمود اوغلي )