آخرین شماره


شماره 34 سال 5
پاییز - زمستان 1392
دانلود فایل

1 - تضمنات سياسي سينماي «عباس كيارستمي» ( DOI : 0)
( سيد محسن علوي‌پور - عباس منوچهری )
2 - بازنمایی انگاره¬های فلسفۀ اخلاق کانتی در اندیشۀ سیاسی «جان رالز» ( DOI : 0)
( سید حسین اطهری - نعیمه اسدی‌پور )
3 - زبان، قدرت و ایدئولوژی در رویکردِ «انتقادیِ» نورمن فرکلاف به تحلیلِ گفتمان ( DOI : 0)
( جهانگیر جهانگیری - علی بندرریگی‌زاده )
4 - امکان‌سنجی برقراری دموکراسی کثرت‌گرا در اندیشۀ «شریعتی» ( DOI : 0)
( احمد رضايي - مجيد سفري دوغایی )
5 - جامعۀ سیاسی مطلوب در اندیشۀ «شیخ محمد اسماعیل محلاتی» ( DOI : 0)
( محمدعلي توانا - محمود علی‌پور )
6 - تاریخ عقاید، تاریخ فکری و مطالعات سیاسی ( DOI : 0)
( سيد صادق حقيقت )
7 - مفهوم خود و نسبت آن با عمل سیاسی در اندیشۀ «هانا آرنت» و «هربرت مارکوزه» ( DOI : 0)
( محمد عابدی اردکانی - محمود علی‌پور )