آرشیو خبر


1 چاپ دوفصلنامه 24 «پژوهش سیاست نظری»- پاییز و زمستان 97
2 برگزاری کرسی نقد ایده نظری نگاه کاربردی به متون دینی
3 دوفصلنامه علمی-پژوهشی شماره بیستم و دوم، پائیز و زمستان 1396 منتشر شد
4 دوفصلنامه علمی «آموزش در علوم انسانی» برای شماره سوم با محورهای ذیل مقاله می‌پذیرد
5 برگزاری كرسي نقد و مناظره بازنمايي سياست در رمان پس از انقلاب
6 دوفصلنامه علمی-پژوهشی شماره بیستم، پائیز و زمستان 1395 منتشر شد
7 شماره 19، بهار و تابستان 95 به چاپ رسید
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 7 ( از 7 رکورد)