اهداف و چشم انداز


دوفصلنامة علمي- پژوهشي «پژوهش سياست نظري» با هدف كمك به ارتقاء دانش سياسي در گسترة وسيع آن شامل مطالعات مرتبط با سياست و حكومت، انديشه و فلسفه سياسي، اقتصاد سیاسی، سياست و روابط بين‌الملل(شامل ابعاد نظری سیاسی و بین المللی منطقه گرایی)، منطقه‌گرايي، جامعه‌شناسي سياسي، روان‌شناسی سیاسی و ادبيات سياسي با تأكيد بر مساهمت نظري و مفهومي منتشر مي‌شود.
در اين چارچوب، پژوهش سياست نظري آمادگي پذيرش مقالاتي را دارد كه به اين هدف، از جمله از راه‌هاي زير، كمك كنند:
1. مباحث مرتبط با نظريه‌پردازي بومي ايراني- اسلامي در حوزه سياست.
2. مباحث مرتبط با مفهوم‌سازي بومي ايراني- اسلامي در حوزه سياست.
3. شرح و ارزيابي انتقادي نظريه‌ها و چارچوب‌هاي مفهومي موجود.
4. مطالعات تجربي با جهت‌گيري تعديل، اصلاح، بسط و تنقيح مفاهيم موجود.
5. مطالعات تجربي با جهت‌گيري تعديل، اصلاح، بسط و تنقيح نظريه‌هاي موجود.
6. مطالعات تجربي با جهت‌گيري مفهوم‌سازي و نظريه‌پردازي.
7. طرح مفاهيم جديد در حوزة سياست و پردازش آنها با هدف كمك به شناخت نظري و تجربي.
8. مطالعات انتقادی پیرامون تلاش های نظری بومی در عرصه سیاست.