شناسنامه


 

 

 

تعداد زبان:

2 زبانه

زبان اصلی:

فارسی

زبان دوم:

انگلیسی

عنوان نشریه:

پژوهش سیاست نظری

دوره انتشار:

دوفصلنامه

شاپا چاپی:

5796-2008

پست الکترونیکی نشریه:

j. Political@ihss.ac.ir

تاریخ شروع انتشار:

 

آخرین شماره چاپ شده:

 

نمایه نشریه در پایگاه‌های علمی:

Sid، isc، magiran، سیویلیکا و ...

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

نقش

رتبه و محل اشتغال

1

دکترایرج فیضی

مدير مسئول

 دکتری/ پژوهشگاه

2

دكتر عباس منوچهری

سردبير

دانشیار/ دانشگـاه تربیت مدرس

3

دكتر محمد كمالي‌زاده

دستيار علمي

استادیار/ پژوهشگاه

4

‌دكتر حميد احمدي

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

5

دكتر محمود كتابي

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه اصفهـان

6

دكتر الهه كولايي

هيئت تحريريه

استاد/ دانشگـاه تهـران

7

دكتر محمدرضا تاجيك

هيئت تحريريه

دانشيار/ شهيد بهشتـي

8

دكتر حسين سليمي

هيئت تحريريه

دانشيار/ دانشگاه علامه‌طباطبايي

9

دكتر محمدباقر حشمت‌زاده

هيئت تحريريه

دانشيار/ شهيد بهشتـي

10

دكتر ابراهيم متقي

هيئت تحريريه

دانشيار/ دانشگـاه تهـران

11

دكتر حميرا مشيرزاده

هيئت تحريريه

دانشيار/ دانشگـاه تهـران

12

دكتر  عباس منوچهري

هيئت تحريريه

دانشيار/ تربیت مدرس

13

دكتر سيدعليرضا حسيني بهشتي

هيئت تحريريه

استاديار/ تربیت مدرس

14

دكتر جهانگير كرمي

هيئت تحريريه

استادیار/ دانشگـاه تهـران

15

دكتر مسعود غفاري

هيئت تحريريه

استادیار/ تربیت مدرس

16

     

17

مریم بایه

مسئول نشریات

کارشناسی/پژوهشگاه

18

بهاره رنجبر

کارشناس

کارشناسی ارشد/پژوهشگاه